Träffyta för direktlänk till innehåll

Cetirizin

Sammanfattning

Ett tredje generationens antihistamin (H1-receptorblockerare) som inte passerar till CNS i större utsträckning och som inte är hjärttoxisk. Vid överdos finns risk för viss CNS-depression och framför allt perifera antikolinerga symtom som mydriasis, sinustakykardi och urinretention. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar, nedsatt tarmmotilitet. Torra slemhinnor, flush, feber. Sinustakykardi. Urinretention.

CNS-depression av lättare grad. Ataxi, oro, agitation. Mydriasis, dubbelseende, dimsyn.

Provtagning / undersökningar

Syrabas- och elektrolytstatus vid stor dos.

Bukpalpation / bladderscan vid uttalad CNS-depression (risk för urinretention).

Övervakning / behandling

Övervakning av medvetandegraden.

Kol. Ventrikelsköljning sällan indicerad.

Sinustakykardi behöver vanligtvis inte behandlas farmakologiskt.

Vid motorisk oro, agitation eller andra lätta-måttliga centrala antikolinerga symtom ges diazepam vid behov.

Uttalade centrala antikolinerga symtom finns inte beskrivna för cetirizin. Skulle sådana uppstå kan antidoten fysostigmin övervägas. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Till 1,5 åring gav 180 mg viss agitation. Till 4 åring gav 60 mg somnolens.

Till vuxna gav 200-500 mg upphov till lindriga förgiftningar (illamående, yrsel, huvudvärk, trötthet, dimsyn, muntorrhet, urinretention, takykardi).

Serumkoncentrationen har ej betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, oral lösning och orala droppar.

Slow release preparat förekommer ej.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.