Träffyta för direktlänk till innehåll

Cannabis

Sammanfattning

Växten cannabis innehåller sk cannabionoider. Deltatetrahydrocannabiol, THC, är den farmakologiskt viktigaste och utövar sin effekt via receptorer både i CNS och perifert samt interagerar med flera olika neurotransmittorsystem. Cannabis kan ha stimulerande, sederande eller hallucinogen effekt på CNS beroende på intagen dos. Symtomatisk behandling.

Risk för akut förgiftning förefaller att vara mycket liten vid förtäring av färska växtdelar.

Symtom / fynd

Vid lindrig förgiftning ses somnolens, eufori, ökade känslointryck, ändrad tidsupplevelse, försämrat korttidsminne samt minskad social hämning. Takykardi och viss blodtryckshöjning är vanligt.

Vid allvarlig förgiftning ses sedering, ataxi, dysartri, muskelryckningar, ångest och panikattacker. Postural hypotension, ST-förändringar, skänkelblock. Risk även för angina pectoris, hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd, framför allt hos personer med kranskärlssjukdom. I sällsynta fall kan koma samt andningspåverkan förekomma. Kramper hos predisponerade personer.

Vid långvarig exponering för höga doser kan bradykardi och hjärtsvikt uppkomma. Ev tillkommer haschpsykos under flera veckors tid, vanligen hos kroniska missbrukare.

Behandlingskrävande hypertermi i samband med fysisk ansträngning har rapporterats.

Efter iv injektion (marijuana-té eller cannabisextrakt) kan kräkningar, buksmärtor, diarré, huvudvärk, förvirring, frossa, feber, takykardi, muskelsmärtor, dyspné, lågt blodtryck pga perifer kärldilatation, chock, leverpåverkan, trombocytopeni, koagulationspåverkan, rabdomyolys och akut njursvikt förekomma. Dödsfall har rapporterats.

Hos barn utgörs symtombilden vanligen av slöhet, mydriasis, muskulär hypotoni samt "eye lid lag". Hypotermi ses även. Koma förekommer men är sällsynt.

Provtagning / undersökningar

Kvalitativ analys av THC i urin samt S-cannabis är endast av diagnostiskt värde.

Lever- och njurstatus, koagulationsstatus efter iv tillförsel.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och andning. Efter iv tillförsel även övervakning av cirkulation.

Vid oro och ångest samt vid ev kramper ges diazepam iv 5-10 mg till vuxen (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid behandlingskrävande sinustakykardi ges metoprolol 5 mg i upprepade doser tills effekt (max 20 mg totalt).

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan infusion dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid psykostiska tillstånd ges haloperidol 5-15 mg iv eller im (som vid schizofreni).

Barn med koma kan ev behandlas med flumazenil, men detta ges inte rutinmässigt. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

THC-metaboliter kan detekteras i urin flera dygn efter en akut exponering och upp till fyra veckor hos kroniska haschrökare.

Intag av ca 10 g cannabis (pressad kaka) gav lindriga-måttliga förgiftningssymtom hos vuxen man.

Högst halt THC finns i cannabisextrakt (cannabisolja), mindre mängder i hasch (sammanpressad kåda) och ännu lägre halter i marijuana (torkade blad och blommor).

Förekomst / preparat

Framställs från växten cannabis.

Administreras peroralt, rökes eller injiceras.

Smuggling av t ex nedsvalda förpackningar förekommer ("body packers "). RING GIC.

Finns som farmaceutisk specialitet (syntetiska cannabinnoider) för peroralt bruk i bl a USA, Storbritannien och Schweiz.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.