Träffyta för direktlänk till innehåll

Cannabinoider syntetiska

Sammanfattning

Syntetiska cannabinoider är små, fettlösliga, flyktiga molekyler som lätt tas upp via inhalation. Vid tillverkningen sprutas cannabinoiderna (ofta flera olika) på växtmaterial. Tillsats av stora doser E-vitamin sker ibland för att dölja förekomsten av cannabinoider. Mängden aktiv substans kan variera mellan olika partier.

Exponering sker främst genom rökning, men även peroral tillförsel förekommer och då i regel genom förtäring av te. Intas även som ren substans/pulver.

Två typer av cannabisreceptorer är kända. CB1 återfinns i CNS och stimulering utlöser de psykiska effekterna, medan CB2 finns perifert och anses svara för immunologiska reaktioner.

Symtom / fynd

Symtom inträder snabbt, ofta inom 10 minuter vid rökning, och ruset varar vanligtvis ca 6 timmar. Avsikten är att erfara lugnande, stimulerande och hallucinogena effekter.

Toxiska symtom är gastrointestinala besvär, yrsel, huvudvärk, oro, ångest, mydriasis, svettningar, parestesier, hallucinationer, ostrukturerat tal, CNS-depression, psykotiska symtom. I enstaka fall generella kramper, stroke och myoklonier. Dyspné och bröstsmärtor, takykardi, högt blodtryck. Feber. Hypokalemi och hyperglykemi har observerats. Vissa fluorinerade syntetiska cannabinoider har orsakat akut njursvikt med debut inom 1-6 dygn

Risk för beroende, toleransutveckling och abstinens.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Elektrolytstatus, B-glukos. Syra-basstatus i allvarliga fall.

För eventuell analys, se flik öppningssidan (STRIDA) eller kontakta GIC.

Övervakning / behandling

Om substansen intagits per os (ovanligt) ges kol, om det är befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation tills symtomen klingat av - vanligen inom 6 (-12) timmar.

Om pat. är påtagligt orolig, ångestfylld eller utvecklar kramper ges i första hand diazepam 5-10 mg iv till vuxen (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov (alt. annat parenteralt bensodiazepinpreparat, t ex midazolam).

Sinustakykardi behöver sällan behandlas. Besodiazepiner kan ges vb. Vid lågt blodtryck (ovanligt) ges i första hand vätska iv. Vid toxiskt utlösta psykotiska tillstånd kan haloperidol prövas.

Toxicitet / koncentrationer

Doser vid missbruk är varierande och toxiska doser bristfälligt dokumenterade. En vanlig missbruksdos är <1mg. En vanlig dos av växtmaterial är 0,3 g, men koncentrationen toxisk substans varierar mycket.

Enstaka dödsfall har inträffat.

Förekomst / preparat

Spice

Ytterligare ett flertal andra produktnamn finns - för information om detta RING GIC.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.