Träffyta för direktlänk till innehåll

Buspiron

Sammanfattning

Ångestdämpande medel med låg toxicitet. Ger CNS-depression och ev extrapyramidala symtom, men ingen eller obetydlig påverkan på cirkulation och andning. Behandlingen är symtomatisk. Viss risk för serotonergt syndrom, särskilt vid samtidigt intag av annat serotoninaktivt preparat.

Symtom / fynd

Yrsel, oro, huvudvärk och dåsighet är vanliga symtom. Illamående och kräkningar kan förekomma. Ev mios.

Tremor, rigiditet, hyperkinesi, dystoni och myoklonier.

Lindrig bradykardi och hypotension i sällsynta fall.

Provtagning / undersökningar

Sällan befogat.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Vid motorisk oro eller tremor ge diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg).

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv.

Vid tecken till serotonergt syndrom. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Upp till 1000 mg till vuxna har givit lindrig till måttlig intoxikation.

Serumkoncentrationen saknar betydelse för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.