Träffyta för direktlänk till innehåll

Bupropion

Sammanfattning

Huvudrisken är kramper som kan debutera utan föregående CNS-depression och vid relativt låga doser. Sinustakykardi är vanligt. Vid intag av massiva doser finns risk för allvarliga arytmier. Symtomdebuten kan dröja upp till 10 timmar (i ett fall 32 timmar, depotpreparat).

Symtom / fynd

Illamående och kräkningar förekommer, men neurologiska symtom som tremor, oro, agitation, aggressivitet, förvirring, yrsel och trötthet överväger. Hallucinationer och parestesier förekommer.

Kramper är relativt vanligt och kan ses också vid låga doser och utan föregående CNS-depression.

Vid lindrig förgiftning sinustakykardi. Breddökade QRS-komplex och förlängd QTc-tid vid stort intag.

Hypokalemi.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter. CK, myoglobin och kreatinin vid kramper.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depottabletter ge ny dos kol efter 2-4 timmar.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Vid hjärtsymtom arytmiövervakning i minst 24 timmar. RING GIC!

Vid oro, agitation, tremor eller kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Ev elektrolyt- eller syrabasbalansrubbningar korrigeras.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan är tillförsel av extra natrium och höjning av blodets pH gynnsamt. Ge därför vid sådana symtom initialt 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (vuxna) under 10 minuter och RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna

1-3 g: Oro, tremor, sinustakykardi. Kramper förekommer.

> 3 g: Breddökning av QRS och förlängning av QTc-tid. Kramper.

9 g: Status epilepticus. Hjärtpåverkan enl ovan.

23 g: Var letalt.

Barn: Uppgifter saknas.

Riskgrupper: Patienter med epilepsi eller tidigare krampsjukdom i anamnesen.

Dålig korrelation mellan förgiftningssymtom och S-koncentration. Värdet saknar betydelse för behandlingen.

Bupropion kan ge falskt utslag för amfetamin i screeninganalyser.

Förekomst / preparat

Depottabletter och tabletter (licenspreparat) .

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.