Träffyta för direktlänk till innehåll

Bromokriptin

Sammanfattning

Långverkande dopaminagonist med central verkan som hämmar prolaktinfrisättningen från hypofysen, vilket medför sänkt plasmaprolaktinkoncentration. Överdosering ger framför allt mag-tarmsymtom och CNS-excitation. Påverkan på cirkulationen kan förekomma. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Vid måttlig överdosering ses trötthet, illamående, kräkningar och ortostatisk hypotension.

Vid högre doser förvirring, excitation, mydriasis, hallucinationer, somnolens, dyskinesi, kramper. Lågt blodtryck, takykardi, palpitationer. Arytmier har rapporterats, men ej av allvarlig karaktär.

Provtagning / undersökningar

Sällan indicierat.

Diagnostiskt EKG vid stora doser.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning sällan indicerad.

Observation av medvetandegrad och cirkulation.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräckligt effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Toxicitet / koncentrationer

Relativt låg akut toxicitet.

2,5 mg till 2-3-åringar gav lindrig förgiftning. 7,5 mg till 2½-åring gav måttlig förgiftning. 75 mg till 16-åring gav efter ventrikeltömning lindrig-måttlig förgiftning och 225 mg till vuxen gav måttlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, kapslar. Förekommer som depotpreparat i injektionsform.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.