Träffyta för direktlänk till innehåll

Bromo-Dragonfly

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Amfetaminderivat med hallucinogena egenskaper. Syntetisk "designer drug" som kan ge dygnslånga psykotropa effekter samt uttalad långvarig vasokonstriktion. Flera olika vasodilaterande behandlingar kan bli aktuella.

Symtom / fynd

Symtomdebut vanligen inom 20 - 90 minuter men fördröjning upp till 6 timmar har rapporterats.

Oro, agitation, synhallucinationer.

Takykardi, mydriasis.

I allvarliga fall kan svår behandlingsresistent perifer vasokonstriktion uppträda. Risk för ischemisk vävnadsnekros.

Flera fall med plötslig död finns rapporterade (koronarspasm?).

Rabdomyolys.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodgaser, laktat, CK och myoglobin. Troponin vid ischemiska symtom.

Rättskemiska laboratoriet i Linköping kan fastställa förekomsten av BDF i urin.

Övervakning / behandling

Diazepam iv vid oro och agitation.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation

Kol och ventrikeltömning sällan indicerat.

Syrgas vid tecken till ischemi.

Vasodilaterande behandling vid perifer ischemi. I lindriga fall kan kalciumflödeshämmare (t ex nifedipin) eller ACE-hämmare (t ex kaptopril) po vara tillräckligt.

Vid uttalad ischemi ges nitroglycerininfusion iv eller tillförsel av licensmedlet nitroprussid intravenöst alternativt intraarteriellt. RING GIC.

Man kan också pröva alfablockeraren fentolamin intravenöst eller intraarteriellt, vilken finns att tillgå som licenspreparat (Regitin). RING GIC.

Infusion av iloprosttrometamol kan övervägas. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Missbruksdos vanligen 0,5 - 1,5 mg.

I Sverige har dödsfall förekommit, liksom amputationskrävande fingernekros.

Förekomst / preparat

Säljs vanligen som papperslappar (blotters) indränkta med den aktiva substansen. Lapparna har i något fall haft orangeröd färg.

BDF är narkotikaklassificerad sedan 2007-12-01.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.