Träffyta för direktlänk till innehåll

Botulism

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Botulinustoxiner är de mest potenta gifter man identifierat. De genereras av den anaeroba bakterien Clostridium botulinum. Toxinerna kan orsaka allvarlig förgiftning, benämnd botulism. Flera varianter finns av toxinet, betecknade A-G. Typ E är vanligast i Sverige. Bakterien kan utvecklas i konserverad, rökt eller jäst föda som kontaminerats med sporer. Bakterierna avger ett värmelabilt toxin (protein) med neurotoxiska egenskaper. Förgiftningen är ovanlig i Sverige.

Botulinustoxin destruerar de proteiner som svarar för frisättningen av acetylkolin vid perifera kolinerga synapser. Därigenom blockeras den neuronala impulstransmissionen varvid muskelparalys gradvis uppstår.

Det finns flera varianter av botulism: födoämnesrelaterad botulism, spädbarnsbotulism, sårbotulism, inhalationsbotulism och iatrogen botulism - den senare genom injektion av för stor eller upprepad dos toxin i terapeutiskt syfte.

Differentialdiagnoser är exempelvis Guillan-Barrés syndrom, myastenia gravis och ALS.

Födoämnesrelaterad botulism är den vanligaste formen av botulism och endast denna variant berörs i detta dokument.

Symtom / fynd

Symtomen utvecklas gradvis, vanligtvis 12-18-36 timmar efter förtäring av kontaminerad föda; i lindriga fall även senare. Tidig symtomdebut indikerar mer allvarligt förlopp.

Initiala symtom kan vara yrsel, dimsyn, dubbelseende, ptos, mydriasis, oftalmoplegi, torrhet i munnen, sväljsvårigheter, sluddrigt tal, dyspné, urinretention, uppsvälld buk och obstipation. Ortostatism och svimningstendens förekommer. Sensorisk påverkan saknas.

Ca 6-8 timmar efter symtomdebut tillkommer i svåra fall en mer allvarlig symtomatologi - progredierande, symmetrisk och nedåtstigande slapp muskelparalys som kan leda till plötsligt sviktande andning. Behovet av andningsunderstöd varierar kraftigt mellan de olika typerna av toxin. Den genomsnittliga tiden för respiratorbehandling är ca 2 månader för Typ A toxin medan den för Typ E toxin är ca 4 dygn.

Dimsyn, dyspné och trötthet kan kvarstå under lång tid (månader / år). Oliguri, infektioner, serumsjuka och anafylaxi är andra sekundära komplikationer.

I regel är rutinmässiga laboratoriedata och kroppstemperatur ua.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodgaser, kontinuerlig pulsoximetri, PEF, S-elektrolyter, S-kreatinin, P-glukos, blodstatus.

Analys av botulinustoxin i blod samt anaerob odling av bakterien (avföringsprov, maginnehåll och om möjligt matrester) kan utföras av avdelningen för Klinisk mikrobiologi i Lund.

Övervakning / behandling

Symtom tydande på botulism ska föranleda observation och kontinuerlig bedömning på sjukhus med intensivvårdsresurser.

Ventrikelsköljning är sällan indicerad pga den långa latensen innan symtomdebut. Däremot kan kol ges; patientens allmäntillstånd måste dock beaktas, eftersom det föreligger aspirationsrisk vid försvagade svalgreflexer.

Om typiska symtom utvecklas ska patienten vårdas och observeras på intensivvårdsavdelning med kontinuerlig pulsoximetri och upprepad PEF-mätning.

Arytmiövervakning.

Följ kontinuerligt syrsättning och andningsmönster.

Säkra fri luftväg och adekvat ventilation.

Vid sviktande andning återspeglad genom sjunkande PEF-värden ska respiratorbehandling startas (blodgaserna ger otillräcklig ledning). Kontrollerad andning i respirator bör alltså påbörjas innan blodgaserna försämras. Trakeotomi blir ofta aktuell pga det långdragna förloppet.

KAD kan behövas pga urinretention.

Immunserum (antitoxin) ska ges snarast möjligt. Dock är tillgängligheten varierande från tid till annan, RING GIC för information. Antitoxinet bromsar upp förgiftningens progress men reverserar inte helt uppkomna symtom. Dock förkortas förloppet signifikant om antitoxin ges. Funktionell återhämtning av redan skadade nervterminaler sker först efter regenerering vilket kan ta 5-10 veckor.

I mån av tillgång lagerhåller apoteket C W Scheele i Stockholm något av nedanstående immunserum. Se antidotregistret för aktuellt lager.
Botulism Antitoxin Heptavalent, BAT (Cangene) innehåller renade F(ab')2 och F(ab) immunglobulin fragment framställda från häst mot alla sju toxintyperna.
Antitoxinum Botulinicum Polyvalent A, B, E (Biomed) framställt från häst eller
Ovine Heptavalent Botulinum Antitoxin, heptavalent (UK) framställt från får.


Kontrollera om några andra personer ätit av samma föda och/eller utvecklat liknande symtom.

Toxicitet / koncentrationer

Se ovan under rubriken Sammanfattning / särdrag.

Tidigare var mortaliteten avsevärd, men tillgång till modern intensivvård och antitoxin har i hög grad förbättrat prognosen. Återhämtningen efter en fulminant botulism kan dock ta lång tid.

Förekomst / preparat

Se ovan under rubriken Sammanfattning / särdrag.
Hemkonservering är en riskfaktor.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.