Träffyta för direktlänk till innehåll

Bodypacker

Sammanfattning

Avser person som smugglar narkotika, vanligen kokain eller heroin, genom nedsväljning av ett stort antal specialtillverkade kapslar. Risk för allvarlig förgiftning vid påvisat läckage, varför skyndsamt kirurgiskt avlägsnande då som regel är indicerat. I övriga fall är konservativ terapi att föredra.

Symtom / fynd

Vid läckage uppkommer toxiska symtom som kan bli livshotande. Kokainöverdoser av detta slag kan bli mycket svårbehandlade.

Risk för mekanisk ileus.

Provtagning / undersökningar

Anpassas efter aktuell narkotikatyp, se respektivve substans.

Övervakning / behandling

Övervakning på intensivvårdsavdelning i de fall där risken för läckage eller tarmobstruktion är överhängande. RING GIC.

Röntgen (buköversikt och/eller CT-buk) för att verifiera förekomst och läge i GI- kanalen. Falskt positiva och negativa rtg-fynd förekommer.

Om spontan tarmtömning påbörjats räcker det ofta att påskynda denna med laxantia i form av laktulos. Viktigt att undvika förstoppning. Patienten hålls på lätt diet tills alla paket kommit ner i tjocktarmen. När paketen passerat ner i colon kan lavemang alternativt bisakodyl-suppositorier ges.

Vid fördröjd spontan tarmtömning startas tarmsköljning med polyetylenglykol. RING GIC. Två timmar efter avslutad tarmsköljning ges peroral röntgenkontrast för att kontrollera att inga paket finns kvar.

Glukagon i upprepade doser om 1 mg iv har använts med god effekt då paket inte kunnat spontant passera pylorus.

Kirurgisk intervention för att avlägsna paket kan bli aktuell. Detta gäller alltid vid tecken till läckage av kokain eftersom icke behandlingsbara toxicitetssymtom kan medföra dödlig utgång. Även vid mekanisk ileus och i fall där paket sitter fast kan kirurgi behövas.

Ventrikeltömning och kräksirap är kontraindicerade då förpackningarnas storlek kan ge upphov till obstruktion i matstrupen. Gastroskopi bör undvikas då risk finns för att slyngan ska orsaka skada på förpackningen och läckage uppkomma. Dock kan gastroskopisk manipulation ibland behövas för att få ett paket att passera pylorus.

Metoklopramid är kontraindicerat vid tecken på tarmobstruktion.

Det är kontraindicerat att ge lavemang eller laxantia som innehåller mineralhaltig olja då oljan kan orsaka att latexförpackningar går sönder.

Medicinskt kol är inte standardbehandling eftersom läckagefrekvensen endast var 1,4% i ett stort europeiskt material. Kol interfererar även negativt med kirurgiska åtgärder eftersom kol-läckage till fri bukhåla ger granulombildningar och kol i tarmen försvårar kirurgens möjlighet att blint "mjölka" ut paketen. Vid kokainläckage är dosen dessutom vanligen så stor att kol inte förslår, utan akut kirurgi blir nödvändig.

Toxicitet / koncentrationer

Ofta potentiellt letal dos i varje kapsel som kan innehålla 5-9 g kokain.

Förekomst / preparat

Allt oftare ses maskintillverkade kapslar med låg läckagerisk.

Begreppet "Bodystuffer" används när slarvigt förpackad narkotika nedsvalts i all hast för att undvika upptäckt. Dosen är i dessa fall vanligen mindre men läckagerisken betydligt större.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.