Träffyta för direktlänk till innehåll

Betablockerare

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Risk för cirkulationspåverkan med bradyarytmi, lågt blodtryck och hjärtsvikt. Torsade de pointes typiskt för sotalol. CNS-depression, kramper och central andningsdepression förekommer framförallt hos substanser med hög fettlöslighet som propranolol. Atropin ges före ventrikelsköljning. Intensivvårdsövervakning och symtomatisk behandling samt betareceptorstimulerare (antidot) på vid indikation. Blandintoxikationer med kalciumflödeshämmare kan medföra mycket svårbehandlad cirkulatorisk chock.

Vid terapiresistenta svåra tillbud kan behandling med högdos insulin bli aktuell, särskilt om kombinationsförgiftning med Kalciumantagonist (RING GIC). Se "Högdos insulin-euglykemiterapi" under Speciella åtgärder på startsidan.

Symtom / fynd

Symtomen uppkommer inom ett par timmar, något senare efter intag av depotpreparat. Bradykardi, AV-block, lågt blodtryck och hjärtsvikt. Förlängd QT-tid och Torsade de pointes typiskt för sotalol.

CNS-depression, kramper och central andningsdepression ses framförallt efter överdos av propranolol och hos ungdomar ses då ibland CNS-depression utan samtidig cirkulatorisk påverkan.

Propranolol har viss membranstabiliserande effekt varför breddökade QRS-komplex kan förekomma, men ej är typiskt.

Bronkkonstriktion förekommer liksom hypoglukemi och hyperkalemi.

Provtagning / undersökningar

Blodsocker, elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG. Ekokardiografi på vid indikation.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Atropin iv ges före ventrikelsköljning pga ökad risk för bradyarytmi i samband med vagusstimulering.

Arytmiövervakning. Har patienten varit helt symtomfri under 6 timmar efter tablettintaget, respektive minst 8 timmar för depotpreparat, kan hjärtövervakningen avbrytas. Vid stor sotalolöverdosering rekommenderas dock minst 12 timmars observation.

Vätska iv till optimal fyllnad.

Vid bronkkonstriktion ges beta-2-receptorstimulerare som inhalation och/eller systemiskt.

Vid lågt blodtryck (som ej svarat på vätska) eller vid hjärtsvikt ges i första hand dobutamin (5-40 mikrog/kg/min) i successivt ökande dos. Om otillräckligt ges tillägg av noradrenalininfusion (0,05-1,00 mikrog/kg/min).

Vid bradyarytmi ges i första hand atropin iv. Om otillräcklig effekt påbörjas isoprenalininfusion (0,05-1,0 mikrog/kg/min). Överväg pacemaker.

Vid Torsade de pointes i samband med sotalolöverdos ges atropin, magnesiumsulfat 10 mmol iv samt isoprenalin iv. Börja med 0,05 mikrog/kg/min och höj dosen vid behov med 0,05 var 5:e minut tills grundpulsen är snabbare än 80/minut. Maxdos är 1,0 mikrog/kg/min RING GIC.

Vid kvarstående hjärtpåverkan trots ovanstående ges glukagon 10 mg iv som bolus under en minut eventuellt följd av infusion om ca 2 mg/timme (infusionsdosen uttitreras sedan inom intervallet 1-15 mg/tim). Även fosfodiesterashämmare kan komma ifråga. RING GIC.

Atenolol och sotalol har sådana farmakokinetiska egenskaper att hemodialys kan vara av värde, särskilt vid nedsatt njurfunktion. RING GIC.

Vid breddökade QRS-komplex i samband med propranololöverdos ges 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv. RING GIC

Vid terapiresistent cirkulatorisk chock eller hjärtstopp bör högdos insulin-glukos prövas och lipidterapi (gäller framförallt propranolol) övervägas och A-HLR utföras under flera timmar vid behov. Här kan infusion med adrenalin i mycket hög dos (2-4 mikrog/kg/min) vara av värde. RING GIC. Extrakorporeal cirkulation har använts med framgång.

Toxicitet / koncentrationer

Dålig korrelation mellan intagen dos/serumkoncentration och kliniska symtom, dock medför ofta intag av >2 g allvarlig intoxikation hos vuxna (gäller metoprolol, atenolol, sotalol, propranolol och labetalol).

Förekomst / preparat

Alla substanser (se nedan) har varierande grad av såväl beta-1- som beta-2-receptorblockerande egenskaper. Labetalol och karvedilol har dessutom alfa-1 blockerande effekt.

Propranolol och metoprolol förekommer även som depotpreparat.

Kombinationspreparatet Logimax innehåller metoprolol och felodipin.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.