Träffyta för direktlänk till innehåll

Betablockerare

Sammanfattning

Förgiftning innebär risk för cirkulationspåverkan med bradyarytmi, lågt blodtryck och hjärtsvikt. Specifikt för sotalol är risk för Torsade de pointes. CNS-depression, kramper och central andningsdepression förekommer framförallt hos substanser med hög fettlöslighet som propranolol.

Denna typ av förgftning kräver vårdnivå med möjlighet till kontinuerlig övervakning samt snabb diagnostik och behandling av de livshotande tillstånd som kan uppstå.

Atropin ges före ventrikelsköljning för att undvika vagalt utlöst bradyarytmi. 

Blandintoxikationer med kalciumflödeshämmare kan medföra mycket svårbehandlad cirkulatorisk chock. Vid terapiresistenta svåra tillbud kan behandling med högdos insulin bli aktuell, särskilt om kombinationsförgiftning med kalciumflödeshämmare föreligger RING GIC. Se "Högdos insulin-euglykemiterapi" under Speciella åtgärder på startsidan.

Symtom / fynd

Symtomen uppkommer inom ett par timmar, något senare efter intag av depotpreparat. Bradykardi, AV-block, lågt blodtryck och hjärtsvikt. Förlängd QT-tid och Torsade de pointes typiskt för sotalol.

CNS-depression, kramper och central andningsdepression ses framförallt efter överdos av propranolol och hos ungdomar ses ibland CNS-depression utan samtidig cirkulatorisk påverkan.

Propranolol har viss membranstabiliserande effekt varför breddökade QRS-komplex kan förekomma, men ej är typiskt.

Bronkkonstriktion förekommer liksom hypoglukemi och hyperkalemi.

Provtagning / undersökningar

Blodsocker, elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG. Ekokardiografi på vid indikation.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Atropin iv ges före ventrikelsköljning pga ökad risk för bradyarytmi i samband med vagusstimulering.

Initialt arytmi samt blodtrycksövervakning. Har patienten varit helt symtomfri under 6 timmar efter tablettintaget, respektive minst 8 timmar för depotpreparat, kan övervakningen avbrytas. Vid stor sotalolöverdosering rekommenderas dock minst 12 timmars observation.

Vätska iv till optimal fyllnad.

Vid bronkkonstriktion ges beta-2-receptorstimulerare som inhalation och/eller systemiskt.

Vid lågt blodtryck (som ej svarat på vätska) eller vid hjärtsvikt ges i första hand dobutamin (5-40 mikrog/kg/min) i successivt ökande dos. Om otillräckligt ges tillägg av noradrenalininfusion (0,05-1,00 mikrog/kg/min).

Vid bradyarytmi ges i första hand atropin iv. Om otillräcklig effekt påbörjas isoprenalininfusion (0,05-1,0 mikrog/kg/min). Överväg pacemaker.

Vid Torsade de pointes i samband med sotalolöverdos ges atropin, magnesiumsulfat 10 mmol iv samt isoprenalin iv. Börja med 0,05 mikrog/kg/min och höj dosen vid behov med 0,05 var 5:e minut tills grundpulsen är snabbare än 80/minut. Maxdos är 1,0 mikrog/kg/min  RING GIC. Se "Händläggning vid förlängd QT-tid" under Speciella åtgärder på startsidan.

Atenolol och sotalol har sådana farmakokinetiska egenskaper att hemodialys kan vara av värde, särskilt vid nedsatt njurfunktion. RING GIC.

Vid breddökade QRS-komplex i samband med propranololöverdos ges 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv. RING GIC Se "Behandling vid breddökade QRS" under Speciella åtgärder på startsidan.

Vid terapiresistent cirkulatorisk chock eller hjärtstopp bör högdos insulin-glukos prövas och lipidterapi (gäller framförallt propranolol) övervägas och A-HLR utföras under flera timmar vid behov. Här kan infusion med adrenalin i mycket hög dos (2-4 mikrog/kg/min) vara av värde. RING GIC. ECMO har använts med framgång.

Toxicitet / koncentrationer

Dålig korrelation mellan intagen dos/serumkoncentration och kliniska symtom, dock medför ofta intag av >2 g allvarlig intoxikation hos vuxna (gäller metoprolol, atenolol, sotalol, propranolol och labetalol).

Förekomst / preparat

Alla substanser (se nedan) har varierande grad av såväl beta-1- som beta-2-receptorblockerande egenskaper. Labetalol och karvedilol har dessutom alfa-1 blockerande effekt.

Propranolol och metoprolol förekommer som depotpreparat.