Träffyta för direktlänk till innehåll

Bensylpiperazin

Sammanfattning

Narkotikaklassat, centralstimulerande medel med amfetaminliknande effekter. Syntetiskt framställt, beställs via Internet. Vitt/vitgult pulver (kraftigt irriterande) som intas i form av tabletter eller kapslar. Finns i ren form eller i kombinationer med bl a amfetamin, metamfetamin, efedrin, koffein, fenazon och MDPV. Kombineras ofta med TFMPP (trifluormetylfenylpiperazin) och då blir effekten snarlik den av ecstasy.

Symtom / fynd

Symtom inträder efter ca 2 timmar (peroralt intag) och effektdurationen är i regel 6-8 timmar men kan i enstaka fall utsträckas upp mot 24 timmar.

Gastrointestinala symtom, yrsel, hyperaktivitet, ångest, agitation, hyperventilation och svettningar. Dystonier, tremor och kramper kan tillstöta. Serotonergt syndrom kan utvecklas, speciellt vid samtidigt intag av andra serotonerga medel. Takykardi, högt blodtryck, enstaka fall med förlängd QT-tid, bröstsmärta. Långvarig hypertermi, rabdomyolys och multiorgansvikt har rapporterats i ett mindre antal fall.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Kol ges om mindre än 2-3 timmar förflutit. Ventrikelsköljning är sällan indicerad då patienten i regel kommer in sent, men utförs i tidigt skede efter intag av toxisk dos. Kräksirap ska inte användas.

Arytmiövervakning om patienten uppvisar allmänsymtom.

Följ puls, blodtryck och kroppstemperatur.

Rehydrering - vid hypertermi med kalla vätskor (ca +5º C).

Vid hyperaktivitet, oro, agitation, kramper och feber ges bensodiazepiner. Höga och upprepade doser kan behövas. Vid otillräckligt svar kan infusion av propofol prövas. Haloperidol kan ges som tillägg vid agitation och psykotiska reaktioner.

Vid takykardi och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare ska inte användas vid dessa förgiftningar pga risken för paradoxal blodtrycksstegring.

Vid uttalad hypertermi ska avkylning ske skyndsamt. Sedering med bensodiazepiner är mycket väsentligt, dessutom rehydrering med kalla vätskor (ca +5º C). Om detta inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation, behandling i respirator samt extern avkylning. OBS depolariserande muskelrelaxantia bör inte användas. RING GIC.

Vid svår hypertoni, perifer kärlspasm och tecken till myokardischemi ges nitroglycerin, initialt 0,5 µg/kg/min iv med ökning av dosen med 0,5 µg/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålles.

Beträffande behandlingskrävande rabdomyolys - se startsidan, Speciella åtgärder

Toxicitet / koncentrationer

Missbruksdoser är 75-250 mg per os.

I ett 20-tal fall uppmättes koncentrationer om 0,02 - 1,9 ug/g blod (Rättsmedicinalverket).

I två dödsfall uppmättes 1,7 respektive 1,9 ug/g blod (Rättsmedicinalverket).

Förekomst / preparat

BZP, A2, Legal X, Nemesis, EGYT-2760

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.