Träffyta för direktlänk till innehåll

Bensodiazepiner

Sammanfattning

Förgiftning med bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel är vanligt förekommande och har som regel ett benignt förlopp. Långvarig medvetslöshet, svårigheter att hålla fri luftväg och sänkt blodtryck förekommer dock, särskilt hos äldre efter stor överdos. Antidotbehandling med flumazenil kan vara indicerad i vissa speciella fall.

Symtom / fynd

Huvudsymtomet är sänkt medvetandegrad. Vid koma förekommer inga fokalneurologiska fynd. Hos den medvetslöse noteras generellt nedsatt muskeltonus, ibland viss andningsdepression och måttlig blodtryckssänkning samt i vissa fall varierande grad av ofri luftväg. Små barn, äldre personer och patienter med kronisk andningsinsufficiens är särskilt känsliga.

Flunitrazepam skiljer sig från andra bensodiazepiner genom att risk för apné kan föreligga trots i övrigt måttlig påverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet kontrolleras S-etanol (mycket vanlig kombination) och syrabasstatus. Diagnostisk EKG.

Bensodiazepinanalyser saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning är i regel inte indicerad. Kol ges till vaken patient om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och luftväg.

Antidotbehandling kan vara indicerad vid uttalad medvetandepåverkan.


FLUMAZENIL ÄR OLÄMPLIGT ATT GE VID

Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation / respiratorbehandling.

Känd epilepsi eller långvarigt bensodiazepinmissbruk.

Blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och / eller särskild kramprisk föreligger.


ADMINISTRERINGSRUTINER FÖR FLUMAZENIL

Diagnostiskt EKG före.

Vid kroppsundersökning måste ett status typiskt för bensodiazepin-inducerad medvetslöshet föreligga (generellt nedsatt muskeltonus, normala pupiller, frånvaro av fokalitet och hypertermi).

Dosering. Alltid intravenöst och försiktigt titrerat. 0,2 mg ges per minut tills patienten vaknat eller en total dos om 1 mg givits utan effekt. Ofta krävs hos vuxna totalt 0,6-1 mg för tydlig effekt.

Vakenhetsgraden övervakas minst 3-4 timmar efter senaste flumazeniltillförseln (kort halveringstid).

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation i känslighet. Toleransutveckling vid regelbundet bruk. Generellt låg akut toxicitet. Andningsproblematik till följd av djup medvetslöshet har dock lett till flera dödsfall.

Serumkoncentration av bensodiazepin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Effekterna av de bensodiazepinbesläktade preparaten Imovane (zopiklon), Stilnoct (zolpidem) och Sonata (zaleplon) reverseras också med flumazenil.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.