Träffyta för direktlänk till innehåll

Baklofen

Sammanfattning

Centralt verkande muskelavslappande medel som vid överdos ofta ger tilltagande trötthet och förvirring. Med ökande doser ses muskulär hypotoni, hyporeflexi och blodtrycksfall. Risk för andningsdepression. Vid höga doser kan koma, kramper och apné uppkomma. Medvetslöshet och uttalad muskelhypotoni kan kvarstå i flera dagar. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Förvirring, eufori, agitation, hallucinationer, ataxi ses tidigt i förloppet. Muskelsvaghet och förlust av extremitetsreflexer. Både mydriasis och mios kan förekomma. Medvetslöshet som vid höga doser kan bli så djup att hjärnstamsreflexer bortfaller. Kramper.

Andningsdepression, som orsakas av en kombination av försvagad andningsmuskulatur och central påverkan på andningscentrum, vid höga doser. Risk för apné.

Bradykardi är vanligt vid måttliga doser, takykardi mindre vanligt. AV-block I och supraventrikulär takykardi förekommer. Lågt blodtryck vid höga doser.

Rabdomyolys och hypotermi har rapporterats.

Provtagning / undersökningar

Lever- och njurstatus. Elektrolyter. Blodgaser. CK och myoglobin vid kramper och medvetslöshet.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol om befogat med hänsyn till dos och tidsaspekt.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation, andning och temperatur.

Vid bradykardi ges atropin 0,5-1 mg iv till vuxna. Barn 0,1- max 1 mg.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Kramper behandlas med diazepam 5-10 mg iv till vuxna. Barn 0,1-0,2 mg/kg initialt och upprepat efter behov.

Vid andningsdepression är ofta respiratorbehandling nödvändig.

Vid andningspåverkan efter intratekal tillförsel kan fysostigmin (Anticholium) försökas. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna: 100 -200 mg, måttliga symtom. 300 -450 mg, allvarliga symtom. 0,5 -1,5 g, mycket allvarliga symtom.

Prognos: God över lag. Ett fåtal dödsfall finns rapporterade i litteraturen.

Dödsorsak: Apné, hjärnödem.

Förekomst / preparat

Finns som tabletter och injektionsvätska, intrakekal tillförsel förekommer.