Träffyta för direktlänk till innehåll

Atomoxetin

Sammanfattning

Atomoxetin hämmar selektivt återupptaget av noradrenalin i CNS. Indikationen är ADHD hos barn över 6 år och ungdomar.

Vanligaste symtomen är CNS-excitation, takykardi och högt blodtryck.

Symtom / fynd

Gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar och buksmärtor är tämligen vanligt. CNS-symtomen dominerar med huvudvärk, yrsel, agitation, hyperaktivitet och kramper. I en del fall har även CNS-depression utvecklats. Takykardi och högt blodtryck är typiskt men sällan av allvarlig natur. Andra symtom är mydriasis, flush, erytem, ökad svettsekretion och urinretention. Allvarliga arytmier eller annan uttalad cirkulationspåverkan har inte observerats.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus, elektrolytstatus, CK.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Kräksirap ska inte användas.

Följ puls, blodtryck och kroppstemperatur.

Arytmiövervakning om mycket stor dos intagits.

Vid uttalad oro, excitation, hyperaktivitet och kramper ges bensodiazepiner, t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan propofol ges.

Vid högt blodtryck och vid supraventrikulär takykardi kan bensodiazepiner i dosering enligt ovan ges i första hand. Vid kvarstående högt blodtryck och kärlspasm ges nitroglycerin, initialt 0,5 µg/kg/min iv med ökning av dosen med 0,5 µg/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålles. Alternativt kan nitroglycerin ges sublingualt i dos om 0,5 mg/10 minuter.

Toxicitet / koncentrationer

I en studie omfattande 40 barn och ungdomar under 18 år utvecklade tre måttliga symtom (intagna doser varierade mellan18-750 mg; ingen korrelation mellan intagen dos och symtom).

I en annan studie innefattande 64 barn och ungdomar upp till 18 år med en medeldos om 85 mg (spridning 10-300 mg) fann man ingen korrelation mellan symtom och uppgiven dos. Symtomregress i samtliga fall inom 24 timmar.

16-årig pojke intog 900 mg. Kol efter 1½ timma. Pulsfrekvens 130/min, blodtryck 170/75. Utskrevs efter ½ dygn.

17-årig flicka intog 2840 mg. Symtom var takykardi, kramper, tremor och nystagmus.

Förekomst / preparat

Strattera, kapslar à 5, 10, 18, 25, 40, 60, 80 och 100 mg

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.