Träffyta för direktlänk till innehåll

Aromatiska kolväten

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Denna grupp kemikalier (se ovan under Sökord) har ett brett användningsområde (se nedan under Förekomst / preparat). En rad produkter innehållande varierande mängder och kombinationer finns på marknaden - RING GIC för ytterligare information.

Exponering kan ske via förtäring, inandning, hudkontakt och ögonkontakt.

Inandning stimulerar initialt CNS med upprymdhet, eufori, yrsel och huvudvärk. Kraftig exponering ger mer allvarliga symtom som CNS-depression, kramper och sensibilisering av myokardiet för katekolaminer med risk för arytmier. Förtäring innebär även risk för utveckling av kemisk pneumoni.

Sniffning av dessa substanser förekommer och innebär risk för utveckling av livshotande arytmier.

Symtom / fynd

INHALATION

Lindrig exponering: Eufori, yrsel, balanssvårigheter, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar och slemhinneirritation.

Kraftig exponering: Alla grader av CNS-depression, kramper, ventrikulära arytmier (VT och VF efter intensiv inhalation i kombination med fysisk ansträngning), metabolisk acidos och ev lever- och njurpåverkan. Bronkospasm och toxiskt lungödem. Kemisk pneumoni som vid aspiration av alifatiska kolväten (se detta dokument) kan utvecklas vid exponering för höga halter av dimma/spray.

FÖRTÄRING

Sveda i munhåla och svalg, illamående, kräkningar. Systemeffekter som vid inhalation, se ovan. Risk för kemisk pneumoni, se Alifatiska kolväten.

HUD

Irriterande och avfettande. Brännande känsla och rodnad som viker inom några timmar. Omfattande exponering kan ge systemeffekter som vid inhalation, se ovan.

ÖGON

Irriterande och avfettande. Ger sveda. Vätskestänk kan ge konjuktivit och ytlig korneaskada som i regel läker inom några dygn.

ÖVRIGT

Rabdomyolys finns beskrivet både vid kraftig akut och vid kronisk exponering - via inhalation och efter förtäring. Vid intensivt missbruk med höga doser under kort tid har man även observerat metabolisk acidos, hypokalemi och hypofosfatemi.

Provtagning / undersökningar

Behovet är relaterat till exponeringssätt / grad och symtombild.

Diagnostiskt EKG.

Lungröntgen.

Syrabasstatus, syresättning, elektrolytstatus, S-kalcium, S-fosfat, lever-och njurstatus, S-kreatinin, blodstatus, CK, S-myoglobin.

Följ kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

BEHANDLINGSSCHEMA - GENERELLT OCH APPLICERBART PÅ EXPONERING VIA INANDNING, FÖRTÄRING OCH UTBREDD HUDEXPONERING:

Vila och observation av medvetandegrad, cirkulation och andning under 6 timmar, vid kvarstående symtom upp till 24 timmar.

Arytmiövervakning.

Vid aspiration till lungorna, se giftinfo-dokument Alifatiska kolväten.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-02 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Lågt blodtryck behandlas i först hand med iv vätsketillförsel. Pga myokardiets sensibilisering och benägenhet för arytmier bör adrenerga substanser och sympatikomimetika generellt sett undvikas eller ges med största försiktighet. Försöksvis kan dobutamin 2,5 ug/kg/min prövas vid lågt blodtryck om inte vätsketillförsel är tillräckligt.

Syrabas- och elektrolytrubbningar justeras och vid uttalad rabdomyolys bör alkalinisering av urinen ske - sök dokument med instruktioner om alkalinisering under rubriken Speciella åtgärder på startsidan.


DESSUTOM SPECIFIKT FÖR FÖR OLIKA EXPONERINGSVÄGAR:

INHALATION: Vila. Övervakning och behandling enligt schema ovan

FÖRTÄRING: Kräkningsprovokation kontraindicerad. Venrikelsköljning rekommenderas inte, men aspiration med tunnn V-sond kan göras om intagen mängd bedöms stor och patienten kommer in snabbt (inom en timma). Vila. Övervakning och behandling enligt schema ovan. Viss risk finns för aspiration till lungorna av samma typ som vid exponering för alifatiska kolväten; övervakning och behandling skall i sådana fall ske enligt giftinfo-dokumentet Alifatiska kolväten.

HUD: Tvätta med tvål och vatten. Symtomatisk behandling av lokala symtom. Vid omfattande exponering och ev systemeffekter, se schema ovan.

ÖGON: Spola med vatten i minst 5 minuter. Vb ögonläkarkontakt.

Toxicitet / koncentrationer

Toluen:
Per os: 10-15 ml kan ge allvarliga symtom.

Xylen:
Per os: 15-30 ml och 15 mg/kg har angivits som letala doser per os.

Förekomst / preparat

Används som förtunning, avfettning, färgborttagning, lösningsmedel för lack, färger, gummi, hartser mm.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.