Träffyta för direktlänk till innehåll

Aripiprazol

Sammanfattning

Atypiskt neuroleptikum (kinolinonderivat) med lång halveringstid (2-3 dygn). Erfarenheten av överdosering är begränsad.

Vanligast är CNS-depression, takykardi och ev lågt blodtryck. I enstaka fall EKG-påverkan. Vid stor dos ev kramper och arytmier.
Gastointestinala symtom. Extrapyramidala symtom som kan debutera sent - antidot mot dessa finns.

Symtom / fynd

Symtomdebut i regel inom 6-8 timmar. Förloppet kan bli långdraget. Muskelsvaghet kan vara ett tidigt symtom. Illamående, kräkningar. Yrsel och somnolens vanligt, vid stor dos risk för medvetslöshet och kramper. Extrapyramidala symtom kan tillstöta efter 1-2 dygn, även om initiala symtom uteblivit eller varit obetydliga. Takykardi och ortostatism. QTc-förlängning har observerats i ett mindre antal fall. Malignt neuroleptikasyndrom finns rapporterat som biverkan, men även serotonergt syndrom har setts fr a vid blandförgiftningar.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, puls och blodtryck. Vid massiv dos eller uttalade symtom arytmiövervakning.

Observationstiden bör vara minst 6-8 timmar vid symtomfrihet och längre om symtom föreligger/tillstöter.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Vid kramper och uttalad oro ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. Takykardin är reflektorisk och behöver sällan åtgärdas.

Toxicitet / koncentrationer

Uppgifter om toxiska doser varierar kraftigt. Barn och ungdomar har visat sig känsligare än vuxna.

Barn
7,5-10 mg till 2-3-åringar gav RLS 2-3, extrapyramidala symtom och vårdtid om 5-7 dygn
195 mg till 2½-åring gav RLS 4-5, tremor och ataxi, återställd efter ca 10 dagar
10 mg till 16-åring gav extrapyramidala symtom efter 24 timmar.

Vuxna
150 mg gav inga symtom
315 mg gav QTc-tid som mest 467 ms
500 mg gav RLS 2
1260 mg gav slöhet, illamående och muskelsvaghet.

Koncentrationen i blod är inte vägledande för behandlingen.

Förekomst / preparat

Munsönderfallande tabletter, tabletter, oral lösning, injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.