Träffyta för direktlänk till innehåll

Angiotensin II-receptorblockerare

Sammanfattning

Relativt godartad förgiftningsbild där behandlingsbar blodtryckssänkning ses som främsta särdrag.

Symtom / fynd

Hypotension dominerar. Blandintoxikation med betablockerare kan ge uttalad och svårbehandlad hypotension.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter, njurfunktionsprover.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning sällan befogat.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan infusion av noradrenalin 0,05 - 0,5 mikrog/kg/min vara indicerad.

Behandling med vasopressin kan i resistenta fall bli aktuell, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet. Likartad toxicitet i hela preparatgruppen. Koncentrationsbestämningar i serum är inte av kliniskt värde. Dödsfall efter överdosering är extremt ovanligt.

Förekomst / preparat

Tablett.

Kombinationspreparat (diuretika) förekommer.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.