Träffyta för direktlänk till innehåll

Amiodaron

Sammanfattning

Amiodaron är ett klass III antiarytmikum med många allvarliga biverkningar. Aktionspotentialens duration förlängs, vilket resulterar i nedsatt kardiell retbarhet och förlängd QT-tid. Medlet har även viss alfa- och beta-receptorblockerande effekt vilket kan förklara dess måttligt pulssänkande och perifert kärldilaterande egenskaper.

Akut överdos hos person utan underhållsbehandling förväntas inte ge några allvarliga symtom. Däremot finns risk för allvarliga symtom inklusive ventrikulära arytmier vid akut överdos hos person med underhållsmedicinering.

Symtom / fynd

Vid akut överdos hos person utan underhållsbehandling förekommer illamående, metallsmak, huvudvärk, yrsel och tremor. Måttlig sinusbradykardi och förlängd QT-tid kan tillstöta efter något dygn.

Vid upprepad administrering liksom vid akut överdos hos person med underhållsbehandling finns dessutom risk för AV-block och ventrikeltakykardi inklusive Torsade de pointes.

Lågt blodtryck ses framför allt efter intravenös administrering av hög dos.

Medlet är behäftat med mycket allvarliga biverkningar vid kontinuerligt bruk (se Fass).

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

Vid underhållsbehandling kontrolleras blodsocker, leverstatus och tyroideaprover. Vid allvarliga symtom tas elektrolyt- och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor samt ev underhållsbehandling.

Vid enstaka överdos hos patient utan underhållsbehandling, arytmiövervakning minst 12 timmar. Vid upprepad överdos eller akut överdos hos person med underhållsbehandling, arytmiövervakning minst 24 timmar. RING GIC.

Vid uttalad bradykardi prövas atropin 0,5 mg iv. Om otillräcklig effekt ges isoprenalininfusion (0,05-1 mikrog/kg/min). Pacemaker kan bli nödvändig.

Vid Torsade de pointes ges isoprenalin (enligt ovan). Alternativt prövas magnesiumsulfat (enligt nedan).

Vid ventrikeltakykardi av annan typ ges lidokain (Xylokard). Till vuxna ges bolusdos om 1 mg/kg följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar. Alternativt prövas magnesiumsulfat (Addex-Magnesium).Till vuxna: Iv bolus om 10 mmol under 2 minuter följd av infusion 1-6 mmol/tim under 6-12 timmar.

Toxicitet / koncentrationer

Vid långvarigt terapeutiskt intag (eller upprepad överdosering) har amiodaron en hög toxicitet. Medlet har en mycket lång halveringstid och är behäftat med flera allvarliga biverkningar och läkemedelsinteraktioner (Se Fass).

Vid engångsöverdosering av person utan underhållsbehandling har amiodaron dock en tämligen låg akut toxicitet.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och injektionvätska. Inga depotpreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.