Träffyta för direktlänk till innehåll

Amfetamin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Centralstimulerande medel med indirekt sympatomimetisk verkan. Amfetamin frisätter flera katekolaminer, framför allt dopamin och noradrenalin men i hög dos även signifikanta mängder serotonin. Amfetamin blockerar dessutom återupptaget av katekolaminer. Vid måttliga doser ses mydriasis, psykomotorisk oro, takykardi och högt blodtryck. Vid större doser tillkommer kraftig hyperaktivitet, hallucinationer, muskelryckningar, tremor, dehydrering, förvirring, kramper, hypertermi och medvetslöshet. Cirkulatoriska effekter som ventrikulära arytmier, hypertensiv kris, kärlspasm, stroke och angina pectoris kan tillstöta. Behandlingen är symtomatisk, särskilt viktig är sedering med bensodiazepiner, riklig vätsketillförsel samt febernedsättande åtgärder.

Symtom / fynd

Vid måttliga doser ses mydriasis, psykomotorisk oro, hyperventilation, feber, takykardi och högt blodtryck.

Vid större doser tillkommer kraftig hyperaktivitet, agitation, muskulär rigiditet, hallucinationer, muskelryckningar, tremor, dehydrering, förvirring, kramper, hypertermi och medvetslöshet. Cirkulatoriska effekter som extrem takykardi, ventrikulära arytmier, hypertensiv kris, kärlspasm, stroke och angina pectoris kan tillstöta. Särskilt alarmerande är utveckling av hypertermi.

Komplikationer är bland annat rabdomyolys med sekundär njursvikt, serotonergt syndrom, leverpåverkan, DIC, hjärtinfarkt, cerebral ischemi och cerebral blödning.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Arytmiövervakning vid uttalade symtom.

Blodstatus, blodsocker, elektrolyter, kreatinin, leverstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer, ev koagulationsstatus, ev syrabas-status.

Övervakning / behandling

Följ medvetandegrad, puls, blodtryck och temperatur. Vid symtomfrihet är 6 timmars observation tillräckligt.

Symtomatisk behandling. Viktigt att följa kroppstemperaturen, som måste hållas nere. Generös sedering med i första hand bensodiazepiner. Upprepade och höga doser behövs ofta. Riklig intravenös vätsketillförsel, vid behov med kalla vätskor. Vårda i tyst och ljusdämpad miljö. Undvik betablockerare.

Vid högt blodtryck och takykardi ges i första hand bensodiazepiner. Kvarstår behandlingskrävande hypertoni eller om perifer vasospasm tillstöter, så ges nitroglycerin sublingualt, 0,5 mg/10 minuter, alternativt nitroglycerininfusion. RING GIC.

Vid hypertermi måste avkylning ske skyndsamt. Sedera med bensodiazepin iv. Tillför kalla vätskor. Om detta inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och respiratorbehandling samt avkyling med is, eventuellt kyldräkt. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Stora individuella variationer och toleransutveckling gör det omöjligt att precisera toxicitetsdata.

30 mg har gett allvarlig förgiftning hos icke tillvand, men kroniska missbrukare kan komma upp i dygnsdoser på 5-15 g.

Förekomst / preparat

Förekommer som läkemedel, men förgiftningsfall sker oftast med illegalt tillverkat amfetamin med varierande renhetsgrad. Bland annat vanligt med blandning av amfetamin och metamfetamin.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.