Träffyta för direktlänk till innehåll

Allopurinol

Sammanfattning

Allopurinol hämmar omvandlingen av xantin till urinsyra. Därmed motverkas uratutfällning i vävnaderna (gikt) och uratsten i urinen. I stället kan andra kristaller falla ut i urinen, t ex av xantin, och orsaka njursten. Risken för kristallutfällning i njurarna ökar vid hög koncentration av allopurinol.

En överkänslighetsreaktion kan uppkomma vid medicinering, men undantagsvis även efter akut överdos.

Behandlingen syftar i första hand till att genom riklig vätsketillförsel hålla en hög diures.

Symtom / fynd

Dominerande symtom är kristallutfällning i urinvägarna och risk för njurpåverkan. Tänkbart är även buksmärtor, illamående och kräkningar, trötthet, huvudvärk, yrsel, lågt blodtryck, leverpåverkan och feber.

Vid behandling med allopurinol kan genom en immunologisk reaktion ett akut överkänslighetssyndrom uppkomma, i regel efter 2-6 veckor men ibland redan efter några dagar och undantagsvis också vid överdosering, bl a hos redan sensibiliserad. Tillståndet benämns AHS (Allopurinol Hypersensitivity Syndrome). En första varning kan vara hudrodnad och klåda. Symtom vid sådan överkänslighetsreaktion är:

Hud: Rodnad, klåda, maculopapulära eruptioner, exfoliativ dermatit, epidermal nekrolys.
Lever: Leverförstoring, hepatocellulär skada, levernekros.
Njurar: Försämrad njurfunktion, interstitiell nefrit, akut tubulär nekros.
Blod: Eosinofili, leukocytos, leukopeni, trombocytopeni, agranulocytos. Aplastisk anemi.
Annat: Feber, gastrointestinal blödning, pulmonell eller dermal vaskulit, katatoni, perifer neuropati, artralgi, arterit.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus, S-kreatinin, urinstatus inklusive urinsediment, leverstatus.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikeltömning vid massiv överdos eller vid uttalad njurfunktionsnedsättning.

Vid upprepade kräkningar ges antiemetika - dehydrering ogynnsamt.

Viktigt är att tillgodose en adekvat hydrering och en gärna något ökad diures under de närmaste tre dygnen efter överdoseringen - vid nedsatt njurfunktion under något längre tid.

Vid symtomfrihet och normal njurfunktion kan patienten skrivas ut efter ca ett halvt dygn med instruktion att dricka mycket och återkomma om symtom tillkommer. Vi nedsatt njurfunktion eller symtom bör patienten observeras på sjukhus under 2-3 dygn.

Vid akut överkänslighetssyndrom (AHS,se ovan), RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet. Doser över 10 g har givit typiska symtom.

Förekomst / preparat

Finns som tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.