Träffyta för direktlänk till innehåll

Alimemazin

Sammanfattning

CNS-depression av varierande grad är det vanligaste symtomet. Påverkan på cirkulation och andning är vanligen ringa, men sinustakykardi och blodtryckssänkning kan uppträda. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

CNS-depression från trötthet till djup medvetslöshet dominerar och uppträder i regel inom 1-2 timmar. Agitation och icke dosberoende extrapyramidala symtom förekommer liksom sinustakykardi och måttlig blodtryckssänkning. Alimemazin sänker kramptröskeln, men kramper förekommer mycket sällan hos icke predisponerade individer.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet kontrolleras etanol i serum (vanlig kombination, potentierande effekt) samt elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG om intag över 2 g (gäller vuxna).

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Vid breddökade QRS-komplex bör arytmiövervakning ske till symtomfrihet.

Vid lågt blodtryck och takykardi ges extra vätska iv.

Vid typiska extrapyramidala symtom ges biperidin (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vid behov upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam.

Toxicitet / koncentrationer

Hos småbarn kan en intagen dos >300 mg medföra djup medvetslöshet.

Hos vuxna ger intag >2,5 g ofta medvetslöshet och i enstaka fall kramper eller EKG-förändringar.

Serumkoncentrationen av alimemazin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Förekommer som orala droppar och tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.