Träffyta för direktlänk till innehåll

Akarbos

Sammanfattning

Hämmar digereringen av kolhydrater i tarmen och sänker därigenom upptaget av glukos. Ingen risk för systemtoxicitet. Lokala symtom från mag-tarmkanalen kan uppkomma.

Symtom / fynd

Flatulens, diarré, meteorism, buksmärtor.

Ingen risk för hypoglykemi.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Undvik intag av kolhydrater under 4-6 timmar.
Vid behov symtomatisk behandling av mag- tarmsymtom.

Toxicitet / koncentrationer

Mycket låg akut toxicitet, eftersom preparatet verkar lokalt i tarmkanalen. Akarbos kan inte i sig själv inducera hypoglykemi.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.