Träffyta för direktlänk till innehåll

Agomelatin

Sammanfattning

Antidepressivt läkemedel med relativt låg toxicitet. Verkar agonistiskt på melatoninreceptorer (MT1 och MT2) men har antagonistisk effekt på serotoninreceptorer typ 5-HT 2C. Absorptionen är snabb men biotillgängligheten är låg. T½ i plasma är ca 1-2 timmar.

Interaktion med fluvoxamin och ciprofloxacin bromsar nedbrytningen av agomelatin, vilket resulterar i en 60-faldig ökning av den faktiska exponeringen för agomelatin.

Hittills har inga svåra förgiftningsfall rapporterats.

Symtom / fynd

Eventuella symtom debuterar inom ca 3 timmar. Vanligast är lindrig CNS-depression, yrsel, slöhet och huvudvärk. Smärtor i epigastriet, illamående och diarré har beskrivits.

Förhöjda transaminaser har tolkats som biverkan med normalisering när preparatet sätts ut.

Övriga symtom i kliniska prövningar har varit ångest, insomningsproblem, migrän, svettning, trötthet och ryggsmärtor.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Rutinanalyser.

Övervakning / behandling

Medicinskt kol inom den första timman efter stor exponering.

Observera medvetandegrad, puls, blodtryck och andning.

Symtomatisk behandling efter behov. Vid oväntad symtomatologi, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av doser upp till 300 mg har inte givit förgiftning. 450 mg och 525 mg tillsammans med andra psykotropa läkemedel gav lindrig intoxikation med dåsighet i 24 timmar samt smärtor i epigstriet. Doser upp till 2,5 g har givit lindriga, och i enstaka fall medelsvåra symtom.

Förekomst / preparat

Tabletter. Depotpreparat förekommer inte.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.