Träffyta för direktlänk till innehåll

Adrenalin

Sammanfattning

Överdosering sker nästan uteslutande accidentellt som injektion. Symtomförloppet är snabbt och kortvarigt (halveringstiden är 2-3 min). Efter intravenös administrering debuterar symtom som darrningar, oro, takykardi och hypertension inom sekunder och försvinner vanligen spontant inom minuter. Vid höga doser finns risk för maligna arytmier och hyperton kris. Efter subkutan eller intramuskulär injektion kan debuten fördröjas upp till ca 30 minuter pga lokal vasokonstriktion. Vid exponering i områden med ändartärer som exempelvis fingrar finns risk för allvarliga lokala symtom.

Symtom / fynd

Vanligen mycket snabbt symtomförlopp. Salivation, illamående, huvudvärk, tremor, oro, mydriasis, kalla bleka extremiteter och palpitationer är vanligt. Vid höga doser risk för maligna arytmier, hjärnblödning och hyperton kris.

Vid injektion i fingrar eller tår ses distal blekhet och kyla samt eventuellt lokal smärta. Symtomen är oftast spontant övergående inom 1-2 dygn utan resttillstånd.

Provtagning / undersökningar

Vid allvarliga, ihållande symtom kontrolleras blodsocker, elektrolyt- och syrabasstatus, CK och kreatinin.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Snarast arytmiövervakning och upprepade blodtryckskontroller.

Vid hypertension och andningspåverkan ges syrgas samt nitroglycerin sublingualt alternativt iv infusion (0,5 - 10 mikrog/kg/min). Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10:e minut till avsedd effekt.

Vid arytmi avvaktas om möjligt något (kort halveringstid). Om persisterande ventrikulär takykardi prövas i första hand metoprolol 2,5-5 mg iv till vuxen, i andra hand utförs elkonvertering. Vid ventrikelflimmer, omedelbar defibrillering.

Vid lokala symtom efter extravasal injektion i exempelvis ett finger är expektans oftast tillräckligt. Vid tillkomst av tydliga symtom rekommenderas i första hand transiderm-nitro plåster och varm våtkompress. Om otillräckligt, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation. Dödsfall finns rapporterat efter doser överstigande 3 mg subkutant.

Serumkoncentrationen av adrenalin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Injektionsvätska, ögondroppar och inhalationslösning (licenspreparat) samt flera kombinationspreparat för lokalbedövning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.