Träffyta för direktlänk till innehåll

ACE-hämmare

Sammanfattning

Förhållandevis benign förgiftningsbild vid överdos där måttlig blodtryckssänkning är dominerande symtom. Symtomatisk behandling av denna med vätska iv är oftast tillräcklig.

Symtom / fynd

Blodtryckssänkning till följd av vasodilatation är det centrala symtomet. Reflektorisk takykardi förekommer. Påverkan på blodtrycket uppträder i allvarligare fall inom några timmar efter tablettintaget och kan kvarstå upp till 36 timmar.

Provtagning / undersökningar

Följ blodtrycket.

Kreatinin, Na, K, urinproduktion.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning sällan befogat.

Symtomfri patient som ej haft signifikant blodtrycksfall då 6 timmar förflutit sedan tablettintaget behöver ej fortsatt somatisk övervakning. Patient som haft behandlingskrävande hypotension bör observeras minst 24 timmar.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan infusion av noradrenalin 0,05 - 0,5 mikrog/kg/min vara indicerad.

Behandling med vasopressinanalog eller metyltionin kan i resistenta fall bli aktuell, RING GIC.

Vid njurinsufficiens. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet. Effekterna vid överdosering är likartade för alla ACE-hämmare. Koncentrationsbestämningar i serum är inte av kliniskt värde. Dödsfall efter överdosering är extremt ovanligt.

Förekomst / preparat

Tabletter, injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.