Träffyta för direktlänk till innehåll

H2-blockerare

Sammanfattning

Låg akuttoxicitet i hela preparatgruppen. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Muntorrhet, illamående, måttlig bradykardi.

Symtom från CNS förekommer främst hos äldre samt hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Huvudvärk, yrsel, dysartri, slöhet, agitation, förvirring, synhallucinationer, delirium.

Direkt efter iv tillförsel av både normal- och överdos har arytmier uppkommit (enstaka rapporterade fall).

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Symtomatisk behandling.

Toxicitet / koncentrationer

25-30 g cimetidin har hos vuxen givit lindrig - måttlig intoxikation. Inga dödsfall kända.

Förekomst / preparat

Tabletter, injektionsvätska, oral lösning, brustabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.