Träffyta för direktlänk till innehåll

5-IT

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Internetdrog. Missbruksmedel som kan injiceras eller tas per os. De kliniska effekterna är amfetaminliknande.

Symtom / fynd

Symtom som iakttagits i inhemska fall: Mydriasis, blekhet och kallsvettighet, förvirring, psykomotorisk oro och agitation, myrkrypningar i fingrar och tår, tremor, kramper och medvetslöshet. Takykardi, högt blodtryck (dock lågt blodtryck i enstaka allvarliga fall), feber som kan fortskrida till hypertermi med åtföljande rabdomyolys och multiorgansvikt.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodstatus, P-glukos, S-elektrolyter, syrabasstatus, S-kreatinin, leverstatus, CK, myoglobin, ev. infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, endast om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Kräksirap ska inte användas.

Upprepad kontroll av kroppstemperaturen.

Arytmiövervakning.

Riklig iv vätsketillförsel. Vid uttalad hypertermi kan infusion av kalla vätskor (+5 grader C) vara befogat.

Vid psykomotorisk oro, kramper och hypertermi ges bensodiazepiner - t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov tills god effekt erhålles. Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan komplettering ske med propofol. Vid agitation och hallucinationer som inte viker på ovan angiven behandling kan haloperidol läggas till.

Vid hypertermi ska avkylning ske skyndsamt genom sedering med besodiazepiner (dosering, se ovan) och vid behov tillförsel av kalla vätskor (se ovan). Om hypertermin inte kan hävas med dessa medel rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och respiratorbehandling samt ev extern avkylning. Depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. Tillägg av dantrolennatrium kan diskuteras vid svårbehandlad hypertermi, RING GIC.

Vid behandlingskrävande takykardi eller högt blodtryck ges bensodiazepiner i erforderliga doser. Betareceptorblockerare ska inte användas pga risk för paradoxal blodtrycksstegring alternativt cirkulationskollaps.

Vid kraftigt förhöjt blodtryck och/eller kärlspasm kan infusion av nitroglycerin ges i en initial dos om 0,5 mikrog/kg/min iv och med en ökning av dosen med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålls.

Toxicitet / koncentrationer

Toxiciteten är bristfälligt dokumenterad, tillgängliga data är motstridiga. Det uppges att "en enstaka kapsel" givit allvarlig förgiftning (kapselns vikt inte angiven). Som "normal" missbruksdos anges på internet 100-250 mg. En patient som tog 1 g tre dagar i följd utvecklade måttlig intoxikation.

Förekomst / preparat

Kapslar, pulver.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.