Träffyta för direktlänk till innehåll

Lipidterapi - lipid rescue

 I djurförsök såväl som i ett antal patientfall med allvarliga förgiftningssymtom har snabb förbättring ibland rapporterats efter behandling med fettemulsion (Intralipid) intravenöst, så kallad lipidterapi (lipid rescue). Ett ökande antal rapporter med utebliven effekt eller med negativa bieffekter har dock publicerats under de senaste åren.

Behandlingen har framför allt rapporterats ha positiv effekt vid maligna arytmier och hjärtstillestånd efter feladministrering av parenteralt lokalanestesimedel, framförallt bupivakain. Lipidterapi har även använts med till synes gott resultat i enstaka fall av allvarlig peroral förgiftning med fettlösliga substanser som exempelvis amitriptylin där etablerad terapi först visats overksam.

Den tillgängliga vetenskapliga litteraturen om lipidterapi har analyserats av en internationell expertgrupp och deras rekommendationer publicerades 2016. Man konstaterar att evidensstyrkan hos de samlade publikationerna för en positiv behandlingseffekt är mycket låg. Vidare rapporterar man att vissa potentiellt negativa sidoeffekter av lipidterapi inte är försumbara.

Exempel på sådana biverkningar är: Svårighet att analysera blodprover som exempelvis elektrolyt- och syrabasstatus under flera timmar efter fettillförseln. Svårighet att genomföra dialys eller ECMO efter eller samtidigt med lipidterapin. Potentiell risk för syrebrist i koronarblodflödet. Risk för ökad absorption av kvarvarande tabletter i tarmen. Lungkomplikationer.

Indikationer för lipidterapi:

1. Den enda indikationen för lipidterapi som ”förstahands-behandling” är hjärtstopp utlöst av bupivakain-toxicitet. Dock ska A-HLR först ha initierats.

 2. Vidare kan lipidterapi övervägas vid hjärtstopp eller vid livshotande symtom utlösta av överdos med fettlösliga substanser som exempelvis lokalanestetika eller amitriptylin om all etablerad behandling först prövats och visats verkningslös.

 Dosering vuxna (70 kg): Ge 2 x 50 ml Intralipid 20% på 1 minut som intravenös bolus. Resterande 400 ml ges vid behov som intravenös infusion på 20 minuter. Maxdos 500 ml Intralipid 20%.

Dosering barn: Ge 1,5 ml/kg under 1 minut som iv bolus. Därefter ges vid behov 15 ml/kg/tim till maxdosen 8 ml/kg.