Träffyta för direktlänk till innehåll

Ögonstänk

Efter ögonexponering för irriterande och frätande ämnen är det väsentligt att man omedelbart spolar ögonen. Använd om möjligt särskild ögonspolanordning, annars rent dricksglas, tillbringare eller dylikt. Både vatten, fysiologisk koksaltlösning eller Ringer-acetat kan användas. Val av spolvätska får aldrig medföra fördröjning av spolningen. Om möjligt bör ljummen eller rumstempererad spolvätska användas då sköljning med kall vätska kan vara mycket smärtsam. Kontaktlinser tas snarast bort. Ögonlocken hålls brett isär och den skadade riktar blicken åt olika håll samt blinkar emellanåt för att ögonspolningen ska bli effektiv. Spolvätskan ska rinna bort från ansiktet så att den inte skadar det friska ögat. Lokal applikation av lokalanestetika (t ex Oxibuprokain eller Tetrakain ögondroppar) lindrar smärtan och underlättar effektiv ögonspolning. Vid behov avlägsnas partiklar mekaniskt.

Efter stänk av frätande ämnen: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter, därefter upprepade gånger tills bedömning av ögonspecialist gjorts.

Efter stänk av irriterande ämnen: Spola med mjuk vattenstråle minst 5 minuter.