Träffyta för direktlänk till innehåll

Medicinskt kol

Ett stort antal gifter binds till kol och därigenom begränsas absorbtionen. Ett fåtal viktiga förgiftningsmedel (t ex järn, litium, kalium) binds dåligt till kol. Kol är olämpligt efter förtäring av petroleumprodukter eftersom kräkningsrisken kan öka. Kol är även olämpligt efter intag av frätande produkter. Kol är effektivast tidigt i förloppet.

Medicinskt kol saknar toxiska effekter i sig. Viss risk för aspiration till lungorna kan dock föreligga särskilt vid sänkt medvetandegrad.

Dosen är 25-50 g kol initialt till vuxna och 10 g till småbarn. Om mer än 50 g är indicerat kan dosen vara svåradministrerad. Den kan då ges uppdelad på flera gånger under inledningsskedet. Tillförseln underlättas till småbarn om sk pipmugg används.

Många faktorer kan fördröja giftabsorbtionen varför det kan vara motiverat att ge kol upp till en timme efter intag av flytande ämnen och upp till två timmar efter tablettintag. När toxisk dos av ett depotpreparat intagits är det ofta befogat att ge ytterligare en dos kol efter 2 timmar.

Upprepad tillförsel av kol kan påskynda gifteliminationen i vissa fall, t.ex. när substansen genomgår enterohepatisk recirkulation. Dosering: Vuxna 25 g kol var 4:e timme (alternativt 12,5 g varannan timme). Barn: 5-10 g var 4:e timme. När kol ska ges i upprepade doser kan motorikstimulerande medel, metoklopramid (Primperan) tillföras om tarmmotiliteten verkar avta. Dos: 10-20 mg iv till vuxna, kan upprepas upp till 3 gånger per dygn.