Träffyta för direktlänk till innehåll

Information till företag som tillhandahåller kosmetiska och hygieniska produkter

Giftinformationscentralens (GIC) uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Olyckstillbud med kosmetika/hygienprodukter utgör ca 4% av förfrågningarna till GIC (ca 3 700 per år).

För att vi på GIC ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt vid varje enskilt olyckstillbud behöver GIC information om innehållet i kosmetiska och hygieniska produkter.

Enligt kosmetikaförordningen, (EG) nr 1223/2009, måste all kosmetika och hygienprodukter på marknaden anmälas till EU-kommissionens centrala databas, CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Detta trädde i kraft den 11 juli 2013. EU-kommissionen gör i sin tur den anmälda informationen tillgänglig för alla Giftinformationscentraler inom EU.
Produkter som anmälts direkt till Giftinformationscentralen före den 13 juli 2013 och fortfarande finns kvar på marknaden måste anmälas till CPNP.

Information om CPNP samt användarmanual för hur man går tillväga för att anmäla sina produkter finns på Europakommissionens webbplats.

Produktinformationen hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400, 25 kap 9§, och används enbart för värdering av produktens akuta giftighet. Vid besvarandet av förfrågningar röjs aldrig något om produktens sammansättning, utom i fall där det av medicinska skäl är av vikt att informera behandlande läkare om de ingredienser som är av betydelse för behandlingen.

Vid frågor går det bra att vända sig till: Karin Feychting Tel: 010-456 6786 e-mail: karin.feychting@gic.se