Träffyta för direktlänk till innehåll

Missbruk

Giftinformationscentralen får ett stort antal frågor rörande missbruk. Under de senaste tio åren har det kommit en ny trend med så kallade internetdroger, syntetiska droger som liknar äldre klassiska droger men som kan säljas helt lagligt på nätet. När dessa droger klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara kommer det istället nya – marknaden är ständigt föränderlig. Innehållet överensstämmer inte alltid med det som anges på hemsidan eller förpackningen och därmed ökar risken för oförutsedda och livsfarliga symtom. Dessutom finns det väldigt lite tillgänglig forskning om substanserna, vilket medför att alla risker inte är kända. Marknaden omfattar bland annat derivat av fentanyl (opioider), centralstimulerande droger, hallucinogena droger, bensodiazepiner och cannabisliknande syntetiska cannabinoider ("spice").

Giftinformationscentralen ger information om de akuta förgiftningsriskerna. I de allra flesta fall blir rådet att uppsöka sjukhus eftersom intag av många narkotiska preparat innebär risk för allvarlig förgiftning.

Frågor om "drog i drink" (då man misstänker att någon lagt narkotika av okänt slag i glaset) är svårbedömda. Vid akuta symtom, eller för utredning, kontakta sjukvården. Polisanmälan kan bli aktuellt.

Frågor om missbruksvård, dopning och allmänna frågor om missbruksmedel hänvisas till andra instanser, se nedan.

Olika missbruksmedel och symtom

  • Cannabis Förekommer vanligen som marijuana eller hasch. Rökning av marijuana ger ofta lindriga symtom, men kan liksom vid förtäring av hasch ge hjärtpåverkan, personlighetsförändringar och psykoser.
  • Centralstimulerande medel Vanligast är amfetamin och ecstasy men många liknande substanser är också vanliga. Kan ge utåtagerande, våldsamt beteende och risk för hög feber med risk för organsvikt. Även hallucinationer, kramper, saltrubbningar, medvetslöshet, kraftigt förhöjt blodtryck och hjärtrytmrubbningar. Dödsfall förekommer .
  • GHB Intas nästan alltid i flytande form och kan ge allvarlig förgiftning med djup medvetslöshet och andningspåverkan. Även dödsfall förekommer. Egentillverkad GHB kan vara alkalisk och ge frätskador.
  • Kokain Dras vanligen in genom näsan som pulver (snortning) men även ibland genom rökning av rent kokain (crack). Kokain är ett centralstimulerande medel och ger liknande symtom som amfetamin, men med ökad risk för skador på blodkärl och hjärta, framför allt i kombination med alkohol. Risk även för skador på centrala nervsystemet och lungor. Dödsfall förekommer.
  • LSD och tryptaminer Förekommer till exempel på pappersbitar preparerade med koncentrerad lösning, som tabletter eller pulver. Typiska symtom är stora pupiller, hallucinationer, kramper och medvetslöshet.
  • Opiater Den  mest riskabla gruppen med ett flertal substanser. Morfin förekommer huvudsakligen som tabletter medan heroin ofta injiceras eller röks. Fentanyl finns i många olika beredningsformer och missbrukas vanligen som spray, plåster eller som rent pulver. Kan ge mycket allvarlig förgiftning med stor risk för dödsfall. Typiska symtom är små pupiller, medvetandesänkning och plötsligt andningsstillestånd.
  • Sniffning Intensiv inandning av gaser eller lättflyktiga lösningsmedel kan vara livshotande. Vanligast är sniffning av tändargaser, drivgaser i sprayer som t.ex. torrschampo, samt bensin. Förutom medvetandesänkning och syrebrist kan hjärtrytmrubbningar med plötslig död som följd uppstå.
  • Svamp- eller växtdroger Intag av växter till exempel Datura-arter som spikklubba och änglatrumpet kan ge hallucinationer, medvetslöshet och muskelpåverkan. Liknande symtom kan ses efter intag av vissa svampar från framför allt Psilocybe-släktet (Magic mushrooms).

Hänvisningar

Missbruksvård: Kontakta lokal öppenvårdsmottagning eller beroendeklinik.

Dopingjouren Tel: 020 – 546 987

Se även länkarna.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare