Välkommen till Giftinformationscentralens antidotregister


Information till sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset samt på andra sjukhus. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som ett stöd för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. Antidotlista 2024-02 innehåller en förteckning över rekommenderade antidoter för akutsjukhus och är avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapporteringen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från sjukhusens sidor i antidotregistret (fliken "Lagerhållare"). Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sjukhusets sida där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i, ändras eller flyttas. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter antecknas under fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Listan skickas sedan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att hålla Antidotregistret uppdaterat och underlätta kommunikation mellan sjukvård och Giftinformationscentralen bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. GIC behöver därför kontaktuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om antidoter. Om övrig sjukvårdspersonal önskar ta del av nyhetsbreven gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås via giftinfo.se eller via länken högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

I Antidotlista 2024-02 finns en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Antidotregistret administreras av Giftinformationscentralen som är en enhet inom Läkemedelsverket.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter. 

Informationssidan faktagranskad februari 2024.

Nyheter

2024-04-02

Immunserum vid bett av huggorm (Vipera TAb, Viperfav)

Importören Scandinavian Biopharma har meddelat att endast Vipera TAb (Fab- fragment framtaget från får) finns tillgängligt för beställning under första halvan av 2024. Vipera TAb kommer sedan att utgå och under senare delen av sommaren ersättas av Viperfav (F(ab')2-fragment från häst.

Behandling med specifika antikroppar (serum) efter huggormsbett (Vipera berus) är den enda behandlingsmetod som effektivt kan hejda förloppet. Allmänsymtom viker snabbt när serum givits och lokalreaktionens utbredning kan begränsas. Serum bör ges omgående till alla patienter som uppvisar toxinrelaterade allmänsymtom eller har en lokalreaktion som spridit sig mer än 10 centimeter från bettstället. Barn och vuxna ges samma dos.

Läs mer


2024-03-20

Cyanokit, antidot vid förgiftning med cyanid .

Nu finns Cyanokit åter i lager och går att beställa.


2024-02-07

Acetylcystein vid paracetamolförgifningar.

Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på deras produkt Acetylcystein 200 mg/ml på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgängligt lager av Acetylcystein 200 mg/ml kommer inte kunna täcka behovet för både sluten och öppen vård. De volymer som finns tillgängliga kommer att fördelas till slutenvården. Det statligt ägda företaget Apotek Produktion & Laboratorier (APL) planerar produktion av motsvarande produkt för inhalation via nebulisator för försäljning till öppenvården. Även en andra produkt avsedd för injektion håller på att tas fram av APL. Se även information från Läkemedelsverket samt  LOK Nätverket för Sveriges Läkemedelskommittéer.


2024-02-06

Ny antidot vid B12-brist orsakad av lustgas.

Hydroxocobalamin Alternova 1 mg/ml, 1 x 5 x 1 ml rekommenderas för lagerhållning på sjukhus med indikationen lustgasutlöst funktionell B12-brist.
Upprepad användning av lustgas kan leda till funktionell B12-brist med neurologiska symtom och ökad trombosrisk. B12-substitution genom intramuskulär injektion rekommenderas i vissa fall (se Giftinfo, Lustgas)


2024-02-06

Ny uppdaterad Antidotlista.

En aktuell lista över rekommenderade antidoter finns nu tillgänglig. I listan finns länkar till aktuella behandlingsdokument på giftinfo.se.
Listan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett utskrivet exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


2024-02-02

Ändrad lagerrekommendation av DigiFab

Ny rekommenderad lagermängd av DigiFab 1 x 40 mg. Ändras från 12 till 8 stycken. Se även giftinfo, Digitalis. Kontrollera gärna hållbarhetsdatum och kostnad vid beställning. Flera leverantörer med dramatiskt olika prisklasser kan finnas.


2023-11-03

Lokelma ny rekommenderad antidot vid hyperkalemi.

Ersätter Resonium (natriumpolystyrensulfonat) som antidot vid överdosering med kalium. Lokelma (natriumzirkoniumcyklosilikat) har ett snabbare anslag och en bättre biverkningsprofil. Lokelma absorberas inte från mag-tarmkanalen och har stark affinitet till kaliumjoner som binds upp under pulvrets hela GI-passage.
Observera dock att Lokelma inte är förstahandsmedel vid kaliumförgiftning men kan utgöra ett komplement. Rekommenderad lagerhållning: Lokelma pulver till oral suspension 1 x 30 x 10 g. Se även giftinfo.se Kalium.


2023-11-03

Ändrad rekommendation av lagerhållning av högkoncentrerad atropin samt obidoxim.

Giftinformationscentralen vill öka beredskapen för behandling av förgiftningar med potenta kolinesterashämmare (s.k. ”nervgifter”) genom att rekommendera att landets akutsjukhus lagerhåller två förpackningar dels av högkoncentrerad atropin (Atropinsulfat - 100 mg Injektionslösning 5 x 10 ml från Dr. Franz Köhler Chemie GmbH) dels två förpackningar av obidoxim (Toxogonin SERB 0,25 g/ml, 5 x 1 ml) i stället för som idag en förpackning av varje.

Läs mer


2023-09-12

Rivastigmin ny antidot vid långdragna antikolinerga symtom.

Akutsjukhus rekommenderas att lagerhålla en förpackning rivastigmin kapslar 3 mg i sina antidorförråd. Flera alternativa tillverkare finns. Se FASS.

Vid akuta förgiftningar där den antikolinerga symtombilden blir långdragen och upprepade fysostigmindoser behövs kan man överväga att ersätta fysostigmin med kapslar rivastigmin. Behandlingen ska dock alltid inledas med fysostigmin.

Läs mer