Välkommen till Giftinformationscentralens antidotregister


Information till sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset samt på andra sjukhus. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som ett stöd för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. Antidotlista 2023-11 innehåller en förteckning över rekommenderade antidoter för akutsjukhus och är avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapporteringen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från sjukhusens sidor i antidotregistret (fliken "Lagerhållare"). Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sjukhusets sida där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i, ändras eller flyttas. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter antecknas under fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Listan skickas sedan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att hålla Antidotregistret uppdaterat och underlätta kommunikation mellan sjukvård och Giftinformationscentralen bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. GIC behöver därför kontaktuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om antidoter. Om övrig sjukvårdspersonal önskar ta del av nyhetsbreven gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås via giftinfo.se eller via länken högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlista 2023-11 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Antidotregistret administreras av Giftinformationscentralen som är en enhet inom Läkemedelsverket.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter. 

Informationssidan faktagranskad mars 2023.

Nyheter

2023-11-05

Ny uppdaterad version av Antidotlistan.

En uppdaterad lista över rekommenderade antidoter finns nu tillgänglig. För varje antidot i listan finns länkar till aktuella behandlingsdokument på giftinfo.se. Listan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett utskrivet exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


2023-11-03

Lokelma ny rekommenderad antidot vid hyperkalemi.

Ersätter Resonium (natriumpolystyrensulfonat) som antidot vid överdosering med kalium. Lokelma (natriumzirkoniumcyklosilikat) har ett snabbare anslag och en bättre biverkningsprofil. Lokelma absorberas inte från mag-tarmkanalen och har stark affinitet till kaliumjoner som binds upp under pulvrets hela GI-passage.
Observera dock att Lokelma inte är förstahandsmedel vid kaliumförgiftning men kan utgöra ett komplement. Rekommenderad lagerhållning: Lokelma pulver till oral suspension 1 x 30 x 10 g.
Se även giftinfo.se Kalium.


2023-11-03

Ändrad rekommendation av lagerhållning av högkoncentrerad atropin samt obidoxim.

Giftinformationscentralen vill öka beredskapen för behandling av förgiftningar med potenta kolinesterashämmare (s.k. ”nervgifter”) genom att rekommendera att landets akutsjukhus lagerhåller två förpackningar dels av högkoncentrerad atropin (Atropinsulfat - 100 mg Injektionslösning 5 x 10 ml från Dr. Franz Köhler Chemie GmbH) dels två förpackningar av obidoxim (Toxogonin SERB 0,25 g/ml, 5 x 1 ml) i stället för som idag en förpackning av varje. Eftersom koncentrationen av atropin (10mg/ml) skiljer sig kraftigt i koncentration från det atropin som sjukvården använder i normal praxis (0,5 mg/ml) bör den, för att undvika feldosering, förvaras plomberad med särskild uppmärkning ”OBS! Atropin med hög styrka. Endast för användning i samband med förgiftning med kolinesterashämmare. Kontakta GIC innan användning” och uteslutande användas vid tillbud med potenta kolinesterashämmare. Se även giftinfo organiska fosforföreningar samt nervgaser.


2023-10-27

Cyanokit restnoterad

På grund av stor efterfrågan meddelar företaget (SERB) att antidoten Cyanokit nu är restnoterad samt att produktionen av nya nordiska förpackningar är lite försenad. För många förpackningar som ligger ute på sjukhus riskerar utgångsdatum att passeras (oktober/november). Företaget får in nya leveranser i november/december men mängden riskerar att inte räcka till alla beställningar. Spara därför ev. utgångna förpackningar tills ni fått hem nya.


2023-09-27

DigiFab - Tillfälligt restnoterad antidot.

Företaget SERB (ägare av BTG) meddelar att antidoten DigiFab tillfälligt är restnoterad. Återförsäljaren Specific Pharma har dock ett litet lager av DigiFab för att täcka akuta behov för sjukhus som nyligen använt sina förpackningar på patienter. Dessa sjukhus kan kontakta Jill Von Benzon jiben@specificpharma.com Specific Pharma samt även bifoga brevet till Cathrin Wall cathrin.wall@serb.com så att de kan följa upp hur stort det akuta behovet är. SERB väntar en liten leverans till de nordiska länderna i december men bristsituationen förväntas pågå till i början på nästa år. Vid frågor kontakta Giftinformationscentralen.


2023-09-12

Rivastigmin ny antidot vid långdragna antikolinerga symtom.

Akutsjukhus rekommenderas att lagerhålla en förpackning rivastigmin kapslar 3 mg i sina antidorförråd. Flera alternativa tillverkare finns. Se FASS.

Vid akuta förgiftningar där den antikolinerga symtombilden blir långdragen och upprepade fysostigmindoser behövs kan man överväga att ersätta fysostigmin med kapslar rivastigmin. Behandlingen ska dock alltid inledas med fysostigmin. Rivastigmin är, precis som fysostigmin, en acetylkolinesterashämmare men den ges peroralt och har en längre verkanstid på grund av längre bindningstid till acetylkolinesteras. Effekten kommer långsammare än för fysostigmin. Startdos (3) - 6 mg. Upprepade doser kan behövas. Maxdos/dygn 12 mg. Patienten behöver inte vara arytmiövervakad då rivastigmin ges. Kontakta Giftinformationscentralen för behandlingsdiskussion av det akuta fallet.

Läs mer


2023-05-30

Ny rekommendation - lagerhållning av diazepam för injektion.

Stesolid Novum 5 mg/ml injektionsvätska avregistrerades tidigare i år. Något annat läkemedel med diazepam i injektionsform finns inte godkänt i Sverige. För att öka tillgängligheten av antidoten och för att säkerhetsställa en effektiv behandling av kramper eller agitation i samband med akut förgiftning rekommenderar vi lagerhållning av 4 förpackningar Diazepam 10 x 2 ml injektionsvätska/lösning 5 mg/ml. Några olika licensalternativ finns. Hör gärna med er leverantör av läkemedel vilket alternativ de kan leverera. Eventuellt kan även ett apotek hjälpa till att kontrollera vad som går att beställa. För behandlingsrekommendationer eller frågor kontakta Giftinformationscentralen.


2023-02-14

Ändrad rekommendation angående lagerhållning av glukagon.

Glucagon Novo Nordisk 1 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) som varit restnoterad ett tag säljs inte längre. I stället rekommenderar vi lagerhållning i antidotförråd av 3 förpackningar Glucagon Novo Nordisk 1 mg Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit). Några av de tidigare indikationerna vid användning som antidot utgår, tex vid förgiftning med betablockare där högre doser krävdes. Sjukhus som har kvar förpackningar (10 x 1 mg) kan givetvis spara dem tills utgångsdatum passeras.