Välkommen till nya antidotregistret!

Sidan är nu anpassad för mobiltelefon och läsplatta. En annan nyhet är att man kan ange sin utgångspunkt (sjukhus) och se avstånd till de närmaste sjukhusen som har en viss antidot i lager.


Viktig information för sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset. Informationen kan även användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som en hjälp för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. 
Antidotlistan Nov 2017 är en förteckning över rekommenderade antidoter avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell och tillförlitlig är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapportering till Giftinformationscentralen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från antidotregistret. Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sidan i Antidotregistret där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar i antidotlagret antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter i lager antecknas under den nya fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. Skicka sedan listan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås direkt via adressen giftinfo.se eller via länk högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlistan Nov 2017 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken. Innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter.

Nyheter

2017-11-21

Ny version av antidotlistan nov 2017

En aktuell lista över rekommenderade antidoter Antidotlistan Nov 2017 finns nu publicerad. Endast ett fåtal ändringar har gjorts under året. Listan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor. Antidotlistan uppdateras fortlöpande.


2017-11-21

Ny uppdaterad version av antidotregistret

I den nya versionen visas sökträffar både i fliken ”Antidoter” och fliken ”Lagerhållare”. Den nya sidan är anpassad för mobiltelefon och läsplatta. Man kan också ange sin utgångspunkt (vilket sjukhus man befinner sig på) och sedan klicka på en antidot för att se vilka närliggande sjukhus som har antidoten i lager.
Observera att i fliken lagerhållare är sjukhusen sorterade efter ort. Man kan själv välja att i stället sortera dem efter sjukhusnamn.
Se Snabbguide Antidotregistret för mer information.


2017-11-21

Ökande användning av depotberedningar

Användandet av läkemedel i form av depotberedningar blir allt vanligare. Vid förgiftningar då stora mängder av dessa intagits bildas ibland konglomerat i ventrikeln. Dessa bezoarer medför en förlängd absorptionsfas och riskerar därmed att ge sena och långvariga symtom. Exempel på substanser där denna risk föreligger för depotpreparat är paracetamol, karbamazepin, klomipramin samt quetiapin. Kontakta Giftinformation för behandlingsråd vid akuta förgiftningar!