Välkommen till Giftinformationscentralens antidotregister


Information till sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset samt på andra sjukhus. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som ett stöd för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. Antidotlista 2021-05 innehåller en förteckning över rekommenderade antidoter för akutsjukhus och är avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapporteringen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från sjukhusens sidor i antidotregistret (fliken "Lagerhållare"). Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sjukhusets sida där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i, ändras eller flyttas. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter antecknas under fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Listan skickas sedan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att hålla Antidotregistret uppdaterat och underlätta kommunikation mellan sjukvård och Giftinformationscentralen bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. GIC behöver därför kontaktuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om antidoter. Om övrig sjukvårdspersonal önskar ta del av nyhetsbreven gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås via giftinfo.se eller via länken högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlista 2021-05 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Antidotregistret administreras av Giftinformationscentralen som är en enhet inom Läkemedelsverket.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter. 

Informationssidan faktagranskad juni 2021.

Nyheter

2021-12-02

Långvarig restsituation för Calcium-Sandoz 1000 mg respektive 500 mg brustabletter

Företaget Sandoz meddelar att det fortfarande är oklart om och när Calcium-Sandoz 1000 mg brustabletter åter finns tillgängliga att köpa. Brustabletterna på 500 mg kommer eventuellt att gå att köpa igen i april 2022. Antidoterna används vid förgiftningar orsakade av fluorvätesyra. Utvärtes exponering är vanligast. Giftinformationscentralen rekommenderar därför att det är extra viktigt för sjukhusen att ha ett adekvat förråd av Calcium gluconate gel hemma i lager (C-Gel, Calcium gluconate gel, Calgonate). Kanske någon extra tub utöver sitt normala lager. I händelse av intoxer med peroralt intag av fluorvätesyra uppmanar vi sjukhusen att kontakta oss på Giftinformationscentralen för att diskutera aktuell behandling.


2021-08-25

Ny rekommendation om ökad lagerhållning av Atropin

För att öka beredskapen för behandling av förgiftningar med potenta kolinesterashämmare (s.k. ”nervgifter”) rekommenderas en generell lagerhållning av en förpackning (500 mg) av högkoncentrerad atropin (10 mg/ml) på landets akutsjukhus.

Rekommendationen baseras inte på en förändrad hotbild, utan på en pragmatisk bedömning att en ökad lagerhållning medför en påtagligt ökad säkerhet till låg kostnad. Antidotens koncentration (10mg/ml) skiljer sig kraftigt från det atropin som sjukvården använder i normal praxis (0,5 mg/ml). För att undvika feldosering skall den förvaras plomberad med särskild uppmärkning, och uteslutande användas vid tillbud med potenta kolinesterashämmare.

Läs mer


2021-05-19

Olanzapin, ny rekommenderad antidot vid serotonerg toxicitet samt agitation

Sjukvården rekommenderas att lagerhålla en mindre mängd av dopamin- och serotoninantagonisten Olanzapin i sina antidotförråd. Vid läkemedelsorsakade förgiftningar med uttalad serotonerg toxicitet med inslag av agitation kan Olanzapin vara ett av behandlingsalternativen. Förslagsvis lagerhålls 3 förpackningar av läkemedlet Zyprexa, pulver till injektionsvätska 10 mg samt en mindre förpackning av Olanzapin 5 mg munsönderfallande tablett (28 alternativt 30 stycken), flera alternativa fabrikat finns. Se även giftinfo: Serotonergt syndrom.