Välkommen till antidotregistret!


Viktig information för sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset. Informationen kan även användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som en hjälp för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. 
Antidotlista 2019-01 är en förteckning över rekommenderade antidoter avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell och tillförlitlig är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapportering till Giftinformationscentralen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från antidotregistret. Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sidan i Antidotregistret där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar i antidotlagret antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i, ändras eller flyttas. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter i lager antecknas under den nya fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. Skicka sedan listan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att underlätta att uppgifter om sjukhusens lagerhållning av antidoter är aktuella i Antidotregistret bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. För att detta ska fungera praktiskt behöver GIC kontaktuppgifter till dessa (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut aktuell information om antidoter samt lagerhållning av dessa. Om annan sjukvårdspersonal önskar få ta del av aktuell information gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se eller via telefon 010-456 6750.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås direkt via adressen giftinfo.se eller via länk högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlista 2019-01 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken. Innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter.

Nyheter

2019-09-17

Glukos 50 % (20 x 500 ml) ny antidot vid användning av högdos insulin-euglykemiterapi vid förgiftningar med kalciumflödeshämmare och betablockerare.

Allvarliga förgiftningar orsakade av överdoser av kalciumflödeshämmare och betablockerare kan medföra svår cirkulationspåverkan med en nedsatt hjärtkontraktilitet som kan vara mycket svår att reversera med konventionell terapi (adrenergika). Dödligheten hos denna patientgrupp är mycket hög (10 - 30%), vilket motiverar avancerade intensivvårdsåtgärder.

Läs mer


2019-04-29

Aktuell serumbehandling vid huggormsbett

Behandling med specifika antikroppar (serum) efter huggormsbett är den enda behandlingsmetod som effektivt kan hejda förloppet. Importören Scandinavian Biopharma har tidigare meddelat att under 2019 beräknas både Vipera TAb (Fab- fragment framtaget från får) samt Viperfav (F(ab')2-fragment från häst) finnas tillgängliga för beställning. Observera att preparaten har snarlika namn vilket medför förväxlingsrisk. För Viperfav är normaldosen en ampull á 4 ml och för Vipera TAb 2 ampuller à 4 ml.

Läs mer


2019-01-14

Ny digital version av Antidotlista 2019-01

En aktuell lista över rekommenderade antidoter 2019-01 finns nu publicerad. För varje antidot i listan finns länkar till aktuella behandlingsdokument på giftinfo.se för läkare. Listan finns tillgänglig i elektronisk form på giftinfo.se samt via Antidotregistret. Listan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor. Antidotlistan uppdateras fortlöpande.