Välkommen till antidotregistret!


Viktig information för sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset. Informationen kan även användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som en hjälp för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. 
Antidotlistan Nov 2017 är en förteckning över rekommenderade antidoter avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell och tillförlitlig är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapportering till Giftinformationscentralen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från antidotregistret. Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sidan i Antidotregistret där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar i antidotlagret antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter i lager antecknas under den nya fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. Skicka sedan listan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att underlätta att uppgifter om sjukhusens lagerhållning av antidoter är aktuella i Antidotregistret bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. För att detta ska fungera praktiskt behöver GIC kontaktuppgifter till dessa (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut aktuell information om antidoter samt lagerhållning av dessa. Om annan sjukvårdspersonal önskar få ta del av aktuell information gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se eller via telefon 010-456 6750.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås direkt via adressen giftinfo.se eller via länk högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlistan Nov 2017 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken. Innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter.

Nyheter

2018-11-13

Calcium-Sandoz brustabletter är restnoterade

Calcium-Sandoz brustabletter 500 mg samt 1000 mg går inte att beställa sedan en tid. De används efter peroralt intag av fluorvätesyra samt är en alternativ antidot vid utvärtes exponering. Enligt företaget Sandoz kommer inte brustabletterna att finnas tillgängliga på marknaden förrän april-juni 2019.

Vid peroralt intag av fluorvätesyra kan andra behandlingsalternativ diskuteras. Kontakta Giftinformationscentralen för rådgivning och behandling i det enskilda fallet. Det är också viktigt att sjukhus har kalciumglukonatgel i lager i händelse av utvärtes exponering för fluorvätesyra.


2018-05-17

Nya dataskyddsförordningen, GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Giftinformationscentralen behandlar dina uppgifter i Antidotregistret vill vi berätta för dig vad som gäller.

Läs mer


2017-11-21

Ökande användning av depotberedningar

Användandet av läkemedel i form av depotberedningar blir allt vanligare. Vid förgiftningar då stora mängder av dessa intagits bildas ibland konglomerat i ventrikeln. Dessa bezoarer medför en förlängd absorptionsfas och riskerar därmed att ge sena och långvariga symtom. Exempel på substanser där denna risk föreligger för depotpreparat är paracetamol, karbamazepin, klomipramin samt quetiapin. Kontakta Giftinformation för behandlingsråd vid akuta förgiftningar!