Träffyta för direktlänk till innehåll

Till företag som tillhandahåller kemiska produkter

Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information om innehåll i kemiska produkter som klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. Företag är alltså skyldiga att se till att GIC har tillgång till den information som GIC behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Giftinformationscentralens uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Olyckor och tillbud med kemiska produkter är relativt vanliga (ca 29 100 förfrågningar till Giftinformationscentralen år 2018). Små barn smakar på eller spiller produkten över sig, vuxna får till exempel stänk i ögonen eller råkar av misstag dricka av produkten och det händer att personer får i sig stora mängder i tron att de dricker något annat eller i syfte att skada sig själva. För att Giftinformationscentralens personal ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt i varje enskilt fall och för att kunna ge adekvata råd måste GIC ha fullständig information om innehållet i kemiska produkter.

Produktinformationen hanteras och lagras enligt offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400, 25 kap 9§ samt EU-förordning 1272/2008 (CLP) artikel 45.2, och används enbart för värdering av produktens akuta giftighet. Vid besvarandet av förfrågningar röjs aldrig något om produktens sammansättning, utom i fall där det av medicinska skäl är av vikt att informera behandlande läkare om de ingredienser som är av betydelse för behandlingen.

Bilaga VIII – harmoniserade krav på uppgiftsinlämning

Idag varierar kraven på vilka uppgifter för kemiska produkter som behöver lämnas och på vilket sätt de ska lämnas mellan olika länder inom EU/EES. För att harmonisera kraven har EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45 utökats med en bilaga som anger vilka uppgifter som ska lämnas för farliga blandningar.

Du kan läsa mer om det harmoniserade formatet och när de nya kraven börjar gälla här, men fram till att bilaga VIII börjar tillämpas gäller nedanstående instruktioner.

Information som GIC behöver

Företagen är skyldiga att förse Giftinformationscentralen med information om innehållet i alla produkter som är klassificerade på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter, oavsett hur mycket som sålts, innan produkterna placeras på marknaden.
Giftinformationscentralen tar tacksamt emot information även avseende produkter som inte är klassificerade som hälsofarliga.

Samtliga ingående ingredienser ska deklareras med kemiska namn samt CAS-nummer. Gruppnamn kan accepteras för parfymer och färgämnen förutsatt att ingående ämnen inte är klassificerade som hälsofarliga och koncentrationen inte överstiger 10%.

Exakt koncentration ska anges för ämnen i produkten som i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) är klassificerade som:

  • Akut toxicitet (oral, dermal, inhalation), kategori 1, 2 och 3.
  • STOT – specifik organtoxicitet enstaka exponering, kategori 1 och 2.
  • STOT – specifik organtoxicitet upprepad exponering, kategori 1 och 2.
  • Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.
  • Allvarlig ögonskada, kategori 1.

Övriga innehållsämnen som är inte är klassificerade enligt ovan (inkl. icke-klassificerade ämnen) kan anges i följande intervall; 0-1 %, 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, 30-50%, 50-75% och över 75%. Dessa ämnen behöver inte anges om de ingår med en koncentration under 0,1 %.

Produktens pH ska anges om tillämpligt. Om produkten i sig inte är en lösning ska pH för en vattenlösning av produkten samt koncentrationen av lösningen anges.

Andra karakteristika som kan vara av betydelse vid handläggning av inträffade förgiftningstillbud och som därför bör anges är till exempel löslighet, färg, konsistens och förpackningens storlek och utseende.

Tänk på att det produktnamn som står på den inskickade produktinformationen måste överensstämma exakt med det som står på produktetiketten, eftersom det är detta som uppges när man ringer till GIC vid inträffade förgiftningstillbud. Detta gäller även de företagsnamn som står på produktetiketten, då de också kan behöva användas av personal på GIC för att identifiera produkten.

GIC:s interna hantering av produktinformationen underlättas av att produktens användningsområde anges (till exempel tätningsmedel, allrengöringsmedel, färg) samt att det framgår om produkten är avsedd för konsumenter, för professionella användare eller är en industriprodukt.

Hur informationen kan skickas

Längst upp till höger finns länkar till Produktblanketter och instruktion för hur man skickar produktinformation till Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad och andra typer av produktdokument går också att använda, men måste då kompletteras med innehållsinformation enligt "Information som GIC behöver" ovan.

Uppdatering av produktinformationen

Uppdaterad produktinformation ska skickas till GIC om produktens sammansättning ändras (om förändring sker inom intervallgränserna behöver ny information inte skickas) eller om produktnamn, företagsnamn eller produktens klassificering ändras. Den uppdaterade informationen ska skickas till GIC innan den nya versionen av produkten börjar säljas.

GIC:s telefonnummer som nödnummer på säkerhetsdatablad

Många företag anger "112 – begär Giftinformation" eller bara "112" som nödtelefonnummer på sina säkerhetsdatablad. Oavsett om man hänvisar till Giftinformation eller inte, kommer samtalet i en nödsituation med största sannolikhet att kopplas till GIC. För att GIC ska kunna vara behjälpliga i dessa nödsituationer behöver företagen förse GIC med information enligt "Information som GIC behöver" ovan. För blandningar som inte är klassificerade på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter finns det inget lagkrav för detta, men utan tillgång till information kan GIC inte ge adekvata råd i en nödsituation.
Det nummer som då kan användas är "112 – begär Giftinformation". Företag anslutna till Kemiakuten kan istället använda nödnumret till Kemiakuten
020-99 60 00 (från utlandet +46-8-33 70 43).

Kostnader

Det är inga avgifter för företagen förknippade med att anmäla sina produkter till GIC eller att använda GIC:s telefonnummer som nödnummer på sina säkerhetsdatablad.

Kemikalieinspektionens produktregister

GIC är inte kopplat till Produktregistret vid Kemikalieinspektionen och kan därför inte hämta information om produkters sammansättning därifrån.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur