Träffyta för direktlänk till innehåll

Tändargas

Sammanfattning

Tändargas är liksom gasol en blandning av butan och propan. Risk för snabbt uppkomna maligna arytmier vid inhalation av hög koncentration. Vid missbruk fylls ofta en plastpåse med gas varefter ett flertal andetag tas, även hypoxi kan då uppkomma.

 

Symtom / fynd

Yrsel, eufori, förvirring, medvetslöshet, eventuellt bradykardi, ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer.

Efter inhalation av hög koncentration kan allvarliga symtom uppträda inom en minut. I ett fall kollapsade en tonåring efter enbart fyra djupa andetag. Risken för debut av arytmier torde avta snabbt med tiden och vara över efter 2-3 timmar.

Provtagning / undersökningar

Syra-basstatus i allvarliga fall.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Syrgastillförsel till alla med medvetandepåverkan. Absolut vila. Sedering med bensodiazepin vid behov.

Arytmiövervakning. Om patienten varit helt opåverkad sedan exponeringen kan övervakningen avslutas när 3 timmar förflutit.

Förstahandsmedel vid ventrikeltakykardi är lidokain eller betablockad. Vid återkommande terapiresistenta arytmier prövas amiodaron 300 mg iv, RING GIC.

Vid hjärtstopp ges sedvanlig A-HLR. Adrenalin ges vid behov men kan eventuellt förstärka arytmibenägenheten.

Toxicitet / koncentrationer

Risk för hypoxiska hjärnskador om initiala arytmier uppkommit. Dödsfall inträffar nästan varje år i Sverige.

Förekomst / preparat

Tändargas, drivgas i sprayflaskor t ex luftrenare och färgburkar, gasolflaskor (butan/propan blandning).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.