Träffyta för direktlänk till innehåll

Fenazepam

Sammanfattning

Bensodiazepinderivat med extremt lång effektduration. Används terapeutiskt sedan länge bl a i Ryssland och Ukraina. Information om preparatet finns främst i rysk litteratur.

Normal dosering är 0,25-0,5 mg x 2-3, vid alkoholabstinens 2,5-5 mg dagligen. Halveringstiden är lång, olika uppgifter finns - varierar mellan (16-) 60 timmar (t.o.m. ännu längre).

Förekommer i Sverige som missbruksmedel. Klassat som narkotikum 2008. Doseringen vid missbruk är mycket varierande.

Antidot finns.

Symtom / fynd

Nedan angivna symtom har observerats hos fall som följts upp vid GIC.

Ataxi, dålig balans, sluddrigt tal, förvirring, minnesluckor, sänkt medvetandegrad och hallucinationer. Det mest karaktäristiska är symtomens långa duration och det fluktuerande förloppet. Av närmare 50 uppföljda fall hade ca 20% av patienterna symtom 5 dagar eller längre, i ett fall observerades återkommande symtom under drygt tre veckor.

Provtagning / undersökningar

Urinscreening för bensodiazepiner kan ge både positivt och negativt utslag vid förekomst av fenazepam,

För säker diagnos via analys hänvisas till Rättsmedicinalverket, Rättskemiska avdelningen, Linköping (telefon 013-252100).

I allvarligare fall kontrolleras diagnostiskt EKG, syrabassatus och S-etanol (vanlig kombination).

Övervakning / behandling

Kol ges till vaken patient om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikeltömning är sällan indicerad.

Övervakning av medvetandegrad och andning.

Antidotbehandling med flumazenil (Lanexat) kan vara indicerad vid uttalad medvetandepåverkan eller andra besvärande symtom samt i diagnostiskt syfte.

FLUMAZENIL ÄR OLÄMPLIGT ATT GE VID

Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation/respiratorbehandling.

Känd epilepsi eller uppgift om långvarigt bensodiazepinmissbruk.

Blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och/eller om särskild kramprisk föreligger.

Om tecken till sympatikuspåslag (takykardi, högt blodtryck, agitation, feber etc) finns i den kliniska bilden kan detta tyda på att också centralstimulantia intagits och det är då olämpligt att ge flumazenil.


ADMINISTRERINGSRUTINER FÖR FLUMAZENIL

Diagnostiskt EKG innan flumazenil ges.

En klinisk bild / anamnestiska uppgifter som tyder på förgiftning med fenazepam bör föreligga. Flumazenil kan då också ha en diagnostisk betydelse.

Flumazenil ges iv och försiktigt titrerat, 0,2 mg/minut tills patienten vaknat. Ofta krävs hos vuxna totalt 0,6-1 mg för tydlig effekt. Upprepade doser kan behöva ges pga fenazepams långa effektduration.

Toxicitet / koncentrationer

Vuxen man som intagit okänd mängd - 500 mg saknas. RLS 7, vaknar upp efter flumazenilinjektion. Får flumazenilinfusion under 18 timmar. Därefter väckbar men inte pratbar. Skrivs ut 2 dygn efter tablettintaget.

Vuxen man som intagit 3 tabletter av okänd styrka. Till sjukhus dagen efter; är då förvirrad, ej orienterad till tid och rum, blir gradvis klarare. Skrivs ut efter 6 dagar. Urinsticka positiv för bensodiazepiner.

Tre män i 20-årsåldern intog okänd mängd i pulverform och inkom till sjukhus i omgångar. Utvecklade varierande CNS-symtom som slöhet, ostadig gång, psykotiskt beteende, desorientering, motorisk oro, sluddrigt och osammanhängande tal under 5-6 dygn. I ett fall gjordes urinanalys som var positiv för bensodiazepiner.

Förekomst / preparat

Tabletter och pulver. Klassat som narkotikum i Sverige, men finns att tillgå som läkemedel i andra länder.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.