Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylfenidat

Sammanfattning

Centralstimulerande medel som hämmar återupptaget av dopamin och noradrenalin i CNS. Etylfenidat kan bildas i kroppen vid samtidigt intag av metylfenidat (Ritalin) och etanol.

Symtombilden liknar den vid exponering för amfetamin och besläktade substanser, men förloppet är i regel mildare. Doser rekommenderade på Internet är 20-100 mg nasalt eller per os. Injektion och rökning av substansen finns också rapporterat.

Symtom / fynd

Symtom debuterar vanligen inom en timme och kan kvarstå ca 12-24 timmar.

Observerade symtom är muntorrhet, mydriasis, insomningssvårigheter, plockighet, myrkrypningar, tremor, oro, förvirring, agitation och aggressivitet. Hallucinationer. Takykardi och högt blodtryck. Mer allvarliga symtom är generella kramper och hypertermi. Tänkbara komplikationer är rabdomyolys med sekundär njurpåverkan, myokardischemi och cerebral ischemi/blödning.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodstatus, P-glukos, S-elektrolyter, S-kreatinin, leverstatus, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Kräksirap ska inte användas.

Arytmiövervakning vid uttalad påverkan.

Följ kroppstemperaturen.

Riklig iv vätsketillförsel. Vid uttalad hypertermi kan infusion av kalla vätskor (+5 grader C) vara befogad.

Vid uttalad psykomotorisk oro, kramper och hypertermi ges bensodiazepiner - initialt t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov tills god effekt erhålles. Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan komplettering ske med propofol. Vid agitation och hallucinationer som inte viker på denna behandling kan haloperidol prövas.

Vid hypertermi ska avkylning ske skyndsamt genom sedering med besodiazepiner och vid behov tillförsel av kalla vätskor (se ovan). Om hypertermin inte kan hävas med dessa medel rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och respiratorbehandling samt ev extern avkylning. Depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. Tillägg av dantrolennatrium kan diskuteras vid svårbehandlad hypertermi, RING GIC.

Vid behandlingskrävande takykardi eller högt blodtryck ges bensodiazepiner i erforderliga doser. Betareceptorblockerare ska inte användas pga risk för paradoxal blodtrycksstegring alternativt cirkulationskollaps.

Vid kraftigt förhöjt blodtryck och/eller kärlspasm kan infusion av nitroglycerin prövas i en initial dos om 0,5 mikrog/kg/min iv och med en ökning av dosen med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålles. .

Toxicitet / koncentrationer

50 mg etylfenidat till vuxen man gav lindrig-måttlig intoxikation.

Förekomst / preparat

Pulver, kaspslar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.