Träffyta för direktlänk till innehåll

Skicka information om blandningar avsedda för industriellt bruk

Bilaga VIII – harmoniserade krav på uppgiftsinlämning

Observera att från och med 1 jan 2021 tar GIC endast emot information om blandningar avsedda för konsument- och yrkesmässig användning via Echa:s portal. Läs mer här

Gällande blandningar avsedda för industriellt bruk kan företagen istället för portalen välja att skicka in information enligt de tidigare nationella krav och system fram till 1 jan 2024. Företagen följer då instruktionerna nedan. GIC föredrar dock att även information om blandningar avsedda för industriellt bruk skickas in via Echa:s portal.

Observera att en blandnings användningsområde avgörs av slutlig användning. Ur vägledningen till CLP Bilaga VIII punkt 3.4: Om en blandning som formulerats för att användas i industrimiljö (”ursprunglig blandning”) därefter också av en nedströmsanvändare integreras i en blandning för yrkesmässig användning eller konsumentanvändning (”slutlig blandning”), ska även den ursprungliga blandningen anses vara avsedd för yrkesmässig slutanvändning eller slutanvändning av konsumenter, varför motsvarande uppgiftskrav och tillämpningsdatum måste följas.  

Information som GIC behöver

Samtliga ingående ingredienser ska deklareras med kemiska namn samt CAS-nummer. Gruppnamn kan accepteras för parfymer och färgämnen förutsatt att ingående ämnen inte är klassificerade som hälsofarliga och koncentrationen inte överstiger 10%.

Exakt koncentration ska anges för ämnen i produkten som i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) är klassificerade som:

  • Akut toxicitet (oral, dermal, inhalation), kategori 1, 2 och 3.
  • STOT – specifik organtoxicitet enstaka exponering, kategori 1 och 2.
  • STOT – specifik organtoxicitet upprepad exponering, kategori 1 och 2.
  • Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.
  • Allvarlig ögonskada, kategori 1.

Övriga innehållsämnen som är inte är klassificerade enligt ovan (inkl. icke-klassificerade ämnen) kan anges i följande intervall; 0-1 %, 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, 30-50%, 50-75% och över 75%. Dessa ämnen behöver inte anges om de ingår med en koncentration under 0,1 %.

Produktens pH ska anges om tillämpligt. Om produkten i sig inte är en lösning ska pH för en vattenlösning av produkten samt koncentrationen av lösningen anges.

Andra karakteristika som kan vara av betydelse vid handläggning av inträffade förgiftningstillbud och som därför bör anges är till exempel löslighet, färg, konsistens och förpackningens storlek och utseende.

Tänk på att det produktnamn som står på den inskickade produktinformationen måste överensstämma exakt med det som står på produktetiketten, eftersom det är detta som uppges när man ringer till GIC vid inträffade förgiftningstillbud. Detta gäller även de företagsnamn som står på produktetiketten, då de också kan behöva användas av personal på GIC för att identifiera produkten.

GIC:s interna hantering av produktinformationen underlättas av att produktens användningsområde anges (till exempel tätningsmedel, allrengöringsmedel eller färg).

Uppdatering av produktinformationen

Uppdaterad produktinformation ska skickas till GIC om produktens sammansättning ändras (om förändring sker inom intervallgränserna behöver ny information inte skickas) eller om produktnamn, företagsnamn eller produktens klassificering ändras. Den uppdaterade informationen ska skickas till GIC innan den nya versionen av produkten börjar säljas.

Hur informationen kan skickas

Dokument innehållande produktinformation kan skickas till Giftinformationscentralen (GIC) i något i de vanligast förekommande formaten (PDF, Word, Excel). Kontakta GIC om ni har ni något annat filformat så kontrollerar vi om även det fungerar. Vi tar emot ZIP-filer.

GIC har tagit fram en Produktblankett som kan användas för att skicka in information.

Säkerhetsdatablad och andra typer av produktdokument går också att använda, men måste då kompletteras med innehållsinformation enligt "Information som GIC behöver" ovan.

Varje produkt måste ha en egen fil. Den som skickar in information måste också göra en tabell i Word eller Excel format (se nedan) som GIC kan använda så att rätt "produktfil" kopplas ihop med rätt produktnamn och företagsnamn när informationen läggs in i GIC:s interna databas. Produkterna blir därmed sökbara på produkt- och företagsnamn och jourpersonalen på GIC kan snabbt få fram uppgifter om aktuell produkt vid inträffade förgiftningstillbud. Detta är viktigt eftersom det är produktens och företagets namn som uppges när man ringer GIC. Från företag anslutna till Kemiakuten önskar vi, förutom det svenska säkerhetsdatabladet, en engelsk version om sådan finns. Båda versionerna ska om möjligt ligga i samma fil, med den svenska versionen först och därefter den engelska. Innehållsdeklarationen för konsumentprodukter ska dessutom kompletteras enligt informationen under "Till företag som tillhandahåller kemiska produkter" (länk till höger). 

Hur man gör tabellen (i Word eller Excel format): 

  • Exempel: Företaget Giftis Svenska AB ska skicka innehållsdeklarationer för sina produkter i pdf-format till GIC. Tillverkare är Giftis Ltd. Produkterna heter "Städa allrengöring", "Putsa fönsterputs" och "Grovrent". Produktinformationen finns i filerna med namnen allren21.pdf, fonpu34.pdf respektive grovr45.pdf. Tabellen för dessa tre produkter kommer att se ut som följer:

Namn på filen (inkl filtyp,   exv. .pdf el .doc).

Namnet på produkten.

Företag (som står på förpackningen)

Tillverkare

Datum (som står i produktinformationen)

Kemiakuten (om tillämpligt)

allren21.pdf

Städa allrengöring

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-02-01

Kemiakuten

fonpu34.pdf

Putsa fönsterputs

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-01-25

 

grov45.pdf

Grovrent

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-03-21

 

Obs! Produkt- och företagsnamnet förs in i GIC:s databas exakt så som det skrivs i tabellen! Det är viktigt att det företagsnamn som står på produktetiketten också är det som står i tabellen! Detta måste i sin tur naturligtvis överensstämma med det som står i den information som skickas till GIC. Tänk också på att:

  • datumformatet måste vara åååå-mm-dd.
  • filnamnet får inte innehålla specialtecken som ™, œ eller š.
  • produktnamn får innehålla maximalt 80 tecken.

Skicka tabellen och produktinformationen till GIC, antingen via e-post eller usb-sticka.

Adresser:

giftinformation@gic.se

eller

Giftinformationscentralen
Solna Strandväg 21
171 54 Solna

Frågor kan skickas till:
giftinformation@gic.se

Vi svarar på frågor så snabbt vi kan, men måste prioritera vår telefonjour.