Träffyta för direktlänk till innehåll

Bilaga VIII till EU-förordning (EG) 1272/2008

Harmonisering av uppgiftsinlämningen till giftinformationscentralerna i Europa

Bilaga VIII till EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45 syftar till att harmonisera vilka uppgifter om kemiska produkter (farliga blandningar) som ska lämnas och hur inlämningen ska ske, så att det blir samma krav i hela EU/EES. Därmed blir förutsättningarna desamma för giftinformationscentraler, vårdpersonal och allmänhet vid förgiftningsolyckor i de olika medlemsländerna.

Företag som enligt CLP är importörer eller nedströmsanvändare och släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldiga att lämna in uppgifterna. Kravet gäller blandningar som klassificeras som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror.

Uppgifterna ska lämnas till utsett organ i respektive medlemsland, i Sverige är det Giftinformationscentralen, innan blandningen släpps ut på marknaden. Uppgifterna ska lämnas på det eller de officiella språken i respektive land, om inte landet bestämmer annat. I Sverige kommer informationen, precis som idag, att kunna lämnas in på svenska eller engelska. 

Du kan läsa mer om företagens roller i CLP på Kemikalieinspektionens hemsida.

Verktyg och format för att lämna uppgifter

Företagen ska lämna in uppgifterna elektroniskt i verktyg och format som kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats. Första versionen av ECHA:s portal för inlämning av uppgifter till giftinformationscentraler är nu släppt. 

På ECHA:s hemsida finns en guide hur portalen används. Det finns även information om vilka medlemsländer som planerar att använda sig av portalen, kostnader, vilka språk uppgiftsinlämningen kan göras på etc

Tillämpningen av de nya kraven enligt bilaga VIII införs stegvis beroende på produktens avsedda användningsområde, se datum nedan. När bilaga VIII tillämpas kommer det endast vara via ECHA:s webbplats som det är möjligt att lämna in uppgifter om produkter till Giftinformationscentralen i Sverige.

ECHA har tagit fram ett webbaserat verktyg för att företagen ska kunna generera UFI-koder, vilket står för Unik Formulerings Identifierare. Dessa koder identifierar en specifik blandning och kan användas av Giftinformationscentraler för att få fram rätt information om blandningen om ett tillbud skulle ske. UFI-koden ingår i de uppgifter som ska lämnas in. Produktnamn kommer även i fortsättningen vara mycket viktigt för Giftinformationscentralerna för att hitta rätt information, UFI-koden kommer att bli ett komplement till detta.

I samband med uppgiftsinlämningen ska företagen beskriva en produkts avsedda användning med hjälp av ett harmoniserat produktkategoriseringssystem (EU PCS). Denna information kommer att vara viktig bland annat vid uppföljning och för att ta fram statistik över förgiftningsfall i olika länder inom EU.

När börjar kraven enligt bilaga VIII att gälla?

OBS. I den ändrade Bilaga VIII har tillämpningsdatumet för blandningar avsedda för konsumentanvändning flyttas fram ett år från 1 januari 2020 till 1 januari 2021. Tillämpningsdatum för blandningar avsedda för yrkesmässig respektive industriell användning påverkas inte. 

Tillämpningen av de nya kraven kommer att införas stegvis beroende på produktens avsedda användning.

  • För blandningar avsedda för konsumentanvändning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2021.
  • För blandningar avsedda för yrkesmässig användning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2021.
  • För blandningar avsedda för industriell användning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2024.
  • Om en produkt har flera avsedda användningsområden gäller kraven från den deadline som infaller först.

Om uppgifter redan har lämnats in för en blandning som finns på marknaden innan 1 januari 2021, i enlighet med de krav som gäller idag, och inga ändringar sker med produkten som gör att en uppdatering av de inlämnade uppgifterna krävs, så är det först 1 januari 2025 som uppgifter enligt bilaga VIII behöver lämnas in. Detta gäller även för UFI-koder. Alltså behöver blandningar som det lämnats in uppgifter om enligt de gamla bestämmelserna inte ha någon UFI-kod förrän 1 januari 2025 eller så länge inga ändringar sker med produkten som gör att en uppdatering av de inlämnade uppgifterna krävs.

Produkter som inte är klassificerade som farliga

Giftinformationscentralen behöver ta del av information avseende produkter som inte är klassificerade som hälsofarliga eller för fysikalisk fara och önskar därför även fortsättningsvis ta emot sådan information. Anledningen till det är att tillbud även sker med sådana produkter och då behöver Giftinformationscentralen veta innehållet för att kunna ge en korrekt rådgivning. Uppgiftsinlämningen för dessa produkter är frivillig och kommer att ske på samma sätt som för klassificerade produkter, det vill säga via ECHA:s portal. Precis som innan bilaga VIII börjar tillämpas gäller att om Giftinformationscentralens nummer anges som nödnummer i säkerhetsdatabladet, behöver uppgifter lämnas in oavsett om produkten är klassificerad som hälsofarlig eller ej.

Kostnader

Det är upp till varje medlemsland att själva bestämma om de vill ta ut en avgift för uppgiftsinlämningen eller inte. Giftinformationscentralen har i nuläget inte för avsikt att ta ut avgifter förknippade med att anmäla produkter eller att använda Giftinformationscentralens telefonnummer som nödnummer på sina säkerhetsdatablad.

denna länk kan du se vilka medlemsländer som planerar att ta ut avgifter i samband med uppgiftsinlämningen.

Mer information

Frågor om anmälan av uppgifter till Giftinformationscentralen i enlighet med nuvarande nationellt system, som gäller innan Bilaga VIII börjat tillämpas, kan ställas till giftinformation@gic.se  

Kemikalieinspektionen är nationell helpdesk för frågor angående CLP. Läs mer om CLP på Kemikalieinspektionens webbplats.

För frågor till Kemikalieinspektionen se:
https://www.kemi.se/fraga-kemikalieinspektionen/?catArea=4aff9f28-3453-4ff1-b5f8-be347f86a271

Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen anordnade ett seminarium den 11 april 2019 med EU-information med fördjupning CLP-förordningen bilaga VIII. Videoinspelning samt presentationer från seminariet hittar du här: https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/utbildningar-och-seminarier/presentationer-fran-seminarier

För tekniska frågor om de IT-verktyg som ECHA ansvarar för och som behövs för att kunna sammanställa och lämna in uppgifterna hänvisas till ECHA: https://echa.europa.eu/sv/contact/clp

Ytterligare information om anmälan till giftinformationscentraler och de verktyg som ECHA ansvarar för att ta fram för att göra det möjligt för företag och utsedda organ att uppfylla de kommande kraven i bilaga VIII finns på ECHA:s webbplats. Här hittar du bland annat information om UFI- generatorn, Europeiska produktkategoriseringssystemet samt en åtgärdsguide där du med 7 steg kan gå igenom vad du behöver tänka på och göra för att uppfylla kraven i bilaga VIII.

Bilaga VIII i sin helhet: Europeiska Kommissionens förordning (EU) 2017/542, bilaga VIII.

Version 2.0 av vägledningen till Bilaga VIII finns publicerad på ECHA:s webbplats. 

Information från Kommissionen.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur